Đã có 10 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận.

  1. Dương Thị Tuyết Nhung “Chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam qua các thời kỳ”.
  2. Dương Thị Tuyết Nhung “Pháp luật về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp”.
  3. Đào Thị Tuyết “Quyền định đoạt của người lập di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015”.
  4. Đào Thị Tuyết “Các kiểu gia đình với việc thực hiện chức năng xã hội cơ bản”.
  5. Trần Thị Lan Hương “Vận dụng lý luận về con đường biện chứng của nhận thức chân lý trong triết học để phân tích quá trình nhận thức của sinh viên hiện nay”.
  6. Trần Thị Lan Hương “Các quy luật của phép biện chứng duy vật trong triết học và giá trị của chúng đối với việc nâng cao hiệu quả giờ học tại lớp cho sinh viên”.
  7. Bùi Thị Thùy Dương “Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, địa lý và văn hóa đối với phát triển du lịch địa chất trải nghiệm ở Việt Nam”.
  8. Bùi Thị Thùy Dương “Giáo dục đạo đức sinh thái vì sự phát triển bền vững cho con người và giới tự nhiên”.
  9. Nguyễn Lê Hà Giang “Một số luận điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015”.
  10. Nguyễn Lê Hà Giang “Phương thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cá nhân”.

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp Thầy, Cô có thêm những cái nhìn đa chiều về các vấn đề khoa học xã hội được quan tâm nghiên cứu./.