Lịch sử phát triển

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 4249/QĐ.BGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 7 tháng 11 năm 2002, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trọng thể tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa. Từ đó đến nay, Khoa lấy ngày 7 tháng 11 hằng năm làm ngày truyền thống.

Đơn vị tiền thân của Khoa Lý luận Chính trị là Bộ môn Mác – Lênin do thầy Phạm Văn Thái làm Trưởng Bộ môn được thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Bộ môn đã có nhiều thay đổi: Từ năm 1966 đến 1985, Bộ môn là đơn vị thuộc Phòng Tuyên huấn. Năm 1985, Bộ môn được tách ra khỏi Phòng Tuyên huấn và phát triển thành Ban Mác – Lênin do Thầy Phan Văn Tụy là Trưởng Ban. Ban có 3 tổ chuyên môn: Triết học, Kinh tế Chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 1988, Ban được chuyển thành Bộ môn Mác – Lênin do Thầy Phan Văn Tụy làm Trưởng Bộ môn thuộc Ban Khoa học cơ bản (nay là Khoa Khoa học Cơ bản). Năm 1995, Bộ môn được tách ra thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu do Thầy Nguyễn Đình Tần làm Trưởng Bộ môn.

Năm 2002, Bộ môn được phát triển thành Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh do TS. Trần Đình Thảo làm Trưởng khoa, Khoa có 4 Bộ môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ Đại học, Cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiêu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất ký quyết định đổi tên Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận Chính trị với 3 Bộ môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 07 tháng 10 năm 2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành Quyết định số 1147/QĐ-MĐC về việc thành lập Bộ môn Pháp luật do PGS. TS. Nguyễn Bình Yên làm trưởng Bộ môn trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị. Tính đến thời điểm này Khoa gồm 4 Bộ môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tái cơ cấu tổ chức, nhân sự và học thuật theo hướng tự chủ đại học, tinh gọn, hiệu quả, ngày 23 tháng 12 năm 2019, Hội đồng trường đã phê duyệt đề án thành lập các Bộ môn trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị. Do vậy, Khoa được cơ cấu thành 03 Bộ môn là: Bộ môn Triết học và Pháp luật; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học; Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay, mặc dù có nhiều thay đổi nhưng tập thể cán bộ viên chức Khoa Lý luận Chính trị luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện sứ mệnh của Đại học Mỏ - Địa chất qua từng thời kỳ.

Cán bộ viên chức Khoa Lý luận Chính trị trong ngày 20/11/2006