- Hợp tác với các đơn vị trong Trường

+ Hợp tác với Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh trong việc mở ngành Luật Kinh tế

+ Hợp tác với Khoa Khoa học Địa chất trong việc mở ngành Du lịch Địa chất

- Hợp tác với 7 trường Đại học Kỹ thuật trong việc tổ chức các Hội nghị khoa học

- Hợp tác với trường Y tế Công cộng

+ Giảng dạy Tuần sinh hoạt Học sinh – Sinh viên; giảng dạy các học phần Lý luận chính trị cho sinh viên đại học và học viên cao học.