BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

 Văn phòng: Phòng 12.09, Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 Điện thoại: 0242 2181316
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học có tiền thân từ hai Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học được thành lập từ năm 2002 do TS. Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng Bộ môn.

Thực hiện Quyết định số 35/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 31/7/2003 về việc ban hành đề cương chi tiết môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được đưa vào giảng dạy ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất kể từ năm học 2003- 2004. Các cán bộ giảng dạy của học phần này sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học do TS. Nguyễn Văn Sơn phụ trách.

Thực hiện Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiêu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất ký quyết định thành lập Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Khoa Lý luận Chính trị) vào tháng 4/2009 dựa trên nguồn lực là một số cán bộ giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và các cán bộ được đào tạo chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng Bộ môn.

Thực hiện Quyết định số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tái cơ cấu tổ chức, nhân sự và học thuật theo hướng tự chủ đại học, tinh gọn, hiệu quả; Hiêu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký Quyết định số 1983/QĐ-MĐC, ngày 30/12/2019 về việc thành lập Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị.

Chức năng

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc khoa Lý luận chính trị có chức năng giảng dạy của các học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiếng Việt thực hành, Kỹ năng tư duy phê phán cho sinh viên đại học và học viên cao học của Trường.

Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Trưởng khoa Lý luận chính trị phương hướng phát triển, quy hoạch của ngành được phân công quản lý, phụ trách.

- Xây dựng và hoàn thiện đề cương môn học, bài giảng, ngân hàng câu hỏi, đề thi phù hợp với nội dung môn học được giao theo quy định của Nhà trường.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Trường; tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ của bộ môn nhằm thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức trong bộ môn; quản lý chặt chẽ khối lượng và chất lượng giảng dạy của giảng viên. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của bộ môn.

- Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, trực tiếp hoặc tham gia tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên theo yêu cầu của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

Mục tiêu và Định hướng phát triển

- Công tác đào tạo: Bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo mà Nhà trường và Khoa phân công.

- Công tác cán bộ: Tích cực động viên các cán bộ trong Bộ môn tự đào tào, bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao trình độ.

- Đề tài công trình NCKH: Mỗi năm có ít nhất 3-5 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành; 3-5 tham luận tại Hội thảo khoa học các cấp và nhiều bài sinh hoạt học thuật.

- Công tác đoàn thể: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tổ Công đoàn vững mạnh

Khen thưởng

- Tập thể: Nhiều năm liền Bộ môn đều đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến.

- Cá nhân:

+ 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010, 2015, 2018.

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

+ 01 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2011.

+ 01 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2006.

+ 01 cá nhân đạt Giải ba Cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do thành ủy Hà Nội tổ chức năm 2007.

×

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

avatar
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

Trưởng Bộ môn (2008-2013)

CÁC CÁN BỘ ĐÃ CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

avatar
GVC. KS. CN. Hoàng Văn Cẩm
avatar
GVC. Ths. Trần Hữu Yên
avatar
PGS. TS. Trần Đình Thảo