BỘ MÔN TRIẾT HỌC VÀ PHÁP LUẬT

 Văn phòng: Phòng 12.02, Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Năm 1985, tổ chuyên môn Triết học được hình thành cùng với sự ra đời của Ban Mác – Lênin do Thầy Phan Văn Tụy là Trưởng Ban. Sau khi khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập năm 2002 thì Bộ môn Triết học ra đời do TS. Trần Đình Thảo làm Trưởng Bộ môn.

Thực hiện Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ Đại học, Cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiêu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất ký quyết định thành lập bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin dựa trên nguồn lực là các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Triết học; một số cán bộ giảng dạy môn Kinh tế chính trị và một số cán bộ giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong thời gian này PGS.TS Nguyễn Bình Yên giữ chức vụ Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2008-2013; TS Nguyễn Thi Phương giữ chức vụ Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2013-2018. 

Ngày 07 tháng 10 năm 2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành Quyết định số 1147/QĐ-MĐC về việc thành lập Bộ môn Pháp luật do PGS. TS. Nguyễn Bình Yên làm trưởng Bộ môn.

Thực hiện Quyết định số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tái cơ cấu tổ chức, nhân sự và học thuật theo hướng tự chủ đại học, tinh gọn, hiệu quả; Hiêu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký Quyết định số 1984/QĐ-MĐC, ngày 30/12/2019 về việc thành lập Bộ môn Triết học và Pháp luật trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị dựa trên nguồn lực là các cán bộ được đào tạo chuyên ngành Triết học và Luật do TS. Nguyễn Thi Phương giữ chức vụ Trưởng Bộ môn..

Chức năng

Bộ môn Triết học và Pháp luật trực thuộc khoa Lý luận chính trị có chức năng giảng dạy của các học phần: Triết học Mác-Lênin, Pháp luật đại cương, Lịch sử Triết học, Cơ sở văn hóa Việt Nam và Tâm lý học đại cương cho sinh viên đại học và học viên cao học của Trường.

Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Trưởng khoa Lý luận chính trị phương hướng phát triển, quy hoạch của ngành được phân công quản lý, phụ trách.

- Xây dựng và hoàn thiện đề cương môn học, bài giảng, ngân hàng câu hỏi, đề thi phù hợp với nội dung môn học được giao theo quy định của Nhà trường.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Trường; tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ của bộ môn nhằm thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức trong bộ môn; quản lý chặt chẽ khối lượng và chất lượng giảng dạy của giảng viên. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của bộ môn.

- Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, trực tiếp hoặc tham gia tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên theo yêu cầu của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

Mục tiêu và Định hướng phát triển

- Công tác đào tạo: Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

- Công tác cán bộ: Phấn đấu đến năm 2025 có 85% cán bộ trong Bộ môn đạt trình độ Tiến sỹ và đến năm 2025 có 20% cán bộ là Phó Giáo sư.

- Đề tài công trình NCKH và Dự án: 02 đề cấp Bộ và tương đương, 04 đề tài cấp cơ sở đến năm 2025.

- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo: Mở rộng hơn nữa việc liên kết đào tạo với các trường đại học, đặc biệt là tham gia hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng: 01 Giáo trình Triết học Mác – Lênin, 01 tài liệu học tập cho sinh viên các môn triết học Mác – Lê nin và Pháp luật đại cương.

Khen thưởng

- Năm học 2007 – 2008: Đạt danh hiệu Tập thể LĐXS, Quyết định số 7483-QĐ/BGDĐT, ngày 4/11/2008.

- Năm học 2008 – 2009: Đạt danh hiệu Tập thể LĐXS, Quyết định số 540/QĐ-BGDĐT, ngày 3/2/2010.

- Năm học 2009 – 2010: Đạt Bằng khen cấp Bộ. Quyết định số 5227/QĐ-BGDĐT, ngày 15/11/2010.

- 03 Bằng khen cấp Bộ cho các bộ môn tiền thân : 2001, 2003 và 2005.

- 01 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2008-2009. Quyết định số 540/QĐ-BGDĐT, ngày 3/2/2010.

- 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân trong Bộ môn: 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2014

- 01 Bằng khen của Trung ương Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam cho cá nhân năm 2006.

- 02 Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ cho cá nhân năm 2007, 2009.

- 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho cá nhân năm 2006.

- Nhiều giấy khen của Trường và Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Nhiều cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có 02 cán bộ, viên chức 10 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

×

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

avatar
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Bình Yên

Trưởng bộ môn (2008-2013)

avatar
GV. TS. Phí Mạnh Phong

Phó Trưởng bộ môn (2015-2/2020)

avatar
GVC. ThS. Nguyễn Thị Nụ

Phó Trưởng bộ môn (2008-2013)

avatar
PGS. TS. Trần Đình Thảo

Trưởng bộ môn (2002-2007)

CÁN BỘ ĐÃ CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

avatar
ThS. GVC. Đỗ Thị Kim Thanh
avatar
TS. GV. Nguyễn Thị Bích Lệ
avatar
ThS. GVC. Nguyễn Thị Thu
avatar
GVC.ThS. Nguyễn Thị Nụ
avatar
ThS. GVC. Phan Ngọc Danh
avatar
KS-CN. GV. Vũ Đình Thuyến
avatar
GVC. Ths. Nguyễn Văn Cứ