Tin tức - Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Học tập nghị quyết của Đảng không chỉ là đảng viên
  (02/06/2020 08:32:50)
  Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng được quy định thành chế độ bắt buộc trong cả hệ thống chính trị và được tuyên truyền, phổ biến  rộng rãi trong nhân dân. Hơn lúc nào hết, dân chủ XHCN đang đặt ra cấp thiết, bảo đảm người dân được tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Muốn vậy, trước hết mỗi đảng viên và người dân phải thống nhất trong nhận thức và hành động, bởi hiểu không đúng nghị quyết thì sẽ làm sai, thậm chí làm trái. Từ trước đến nay, việc triển khai, nghiên cứu học tập nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên do các đảng bộ, chi bộ tổ chức thực hiện. Đối với tuyên truyền nội dung nghị quyết cho nhân dân thì do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện. Đây cũng chính là quyền về tiếp cận thông tin của công dân.
  Đọc tiếp...
  Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng
  (02/06/2020 08:30:48)
  90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta, đất nước ta đã và đang tiếp tục giành những “trang lịch sử bằng vàng” trên con đường thực hiện mục tiêu, lý tưởng “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.
  Đọc tiếp...
  Chiến thắng Điện Biên Phủ - Kết tinh sức mạnh Việt Nam
  (02/06/2020 03:55:25)
  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lâu dài, gian khổ và vô cùng oanh liệt của dân tộc Việt Nam đã giành được thắng lợi hoàn toàn bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Cụm từ Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ lung linh tỏa sáng, trở thành biểu tượng sáng ngời đối với các dân tộc thuộc địa trên thế giới, thúc giục nhân loại vùng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.
  Đọc tiếp...