TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ môn Triết học và Pháp luật

Học phần Triết học Mác - Lênin

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Dùng trong các Trường Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dùng trong các Trường Đại học, Cao đẳng), Nxb Chính trị Quốc gia.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình triết học Mác – Lênin (Tài liệu tập huấn giảng dạy năm 2019).

[4] Nguyễn Hữu Vui (2006), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị Quốc gia.

[5] Bộ môn Triết học và Pháp luật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (2020), Tài liệu ôn tập Triết học Mác – Lê nin: Lý thuyết và bài tập.

Học phần Pháp luật đại cương

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Bộ môn Pháp luật (2017), Bài giảng Pháp luật đại cương, Hà Nội.

[3] ThS. Lê Minh Toàn (2001), Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb CTQG, Hà Nội.

[4] Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

Học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam

[1] Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[2] Phạm Thái Việt - Đào Ngọc Tuấn (2004), Đại cương về văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[3] Phan Ngọc (2006), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Dân (2006), Văn hóa và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

[5] Sanuel Huntington (2001), Sự va chạm giữa các nền văn minh, Nxb Lao động, Hà Nội.

[6] Dominique Wolton (2006), Toàn cầu hóa văn hóa, Nxb Thế giới, Hà Nội.

[7] Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (2015), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam.

Học phần Tâm lý học đại cương

[1] Nguyễn Xuân Thức (Chủ biên) (2011), Giáo trình Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học Sư phạm.

[2] GS. TS Nguyễn Quang Uẩn  (Chủ biên) (2014), Giáo trình Tâm lý học đại cương, Nxb Thế giới.

[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Tâm lý học đại cương, Nxb Công an nhân dân.

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc Đại học – không chuyên ngành Lý luận chính trị), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] TS. Trần Thị Phúc An (Chủ biên) (2019), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hỏi – Đáp (Biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[4] TS. Trần Thị Phúc An (2014), Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội (15 tập).

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

[1] Hội đồng Trung ương, Giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2002), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[3] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2008), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, dành cho hê cao cấp lý luận chính trị.

Học phần Kỹ năng Tư duy phản biện

[1] Richard Paul; Linda Elder (2015), Cẩm nang tư duy phản biện, khái niệm và công cụ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Richard Paul; Linda Elder (2015), Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Anthony Weston (2013), Viết gì cũng đúng, Nxb Lao động

[4] Madsen Pirie (2016), Cãi gì cũng thắng, Tư duy lôgic – Lập luận sắc bén – Tranh luận thành công, Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch, Nxb Lao động – Xã hội.

[5] Brandon Royal (2016), 50 nguyên tắc tư duy thông suốt và hiệu quả, Khánh Chương dịch, Nxb Lao động – Xã hội.

[6] Van Den Brink-Budgen (2006), Critical thinking for Students, 3rd edition, Howtobook, United Kingdom.

Học phần Tiếng Việt thực hành

[1] Hoàng Anh (chủ biên), Phạm Văn Thấu (2010), Tiếng Việt thực hành, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

[2] Bùi Minh Toán, Lê A,Đỗ Việt Hùng (1998), Tiếng Việt thực hành, Nxb Giáo dục.

 Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh).

[2] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy – Volume I: The Process of Production of Capital. Tải từ địa chỉ:https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf

[3] Karl Marx, Capital:A Critique of Political Economy – Volume II: The Process of Circulation of Capital. Tải từ địa chỉ: http://libcom.org/files/Capital-Volume-II.pdf

[4] Joseph E. Stiglitz (2003), Toàn cầu hóa và những mặt trái. Nxb Trẻ.

[5] N. Gregory Mankiw (2003). Nguyên lý kinh tế học, tập I, II. Nxb Thống kê

[6] Lê Bộ Lĩnh (1998). Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước Châu  Á và Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia.

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết, (2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2011), PGS, TS. Tô Huy Rứa, GS, TS. Hoàng Chí Bảo, PGS.TS. Trần Khắc Việt, PGS, TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên), Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Học phần Kỹ năng Soạn thảo văn bản hành chính

[1] Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Lý luận chính trị, Bài giảng Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính.

[2] Nguyễn Hữu Thân, Nguyễn Thị Kim Huệ (2011), Kỹ thuật trình bày văn bản, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Nguyễn Minh Thuyết (2008), Tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[4] Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Học phần Kỹ năng Giao tiếp và làm việc theo nhóm

[1] Đặng Thị Thanh Trâm (Chủ biên) (2019), Giáo trình kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, Nxb Bách Khoa, Hà Nội.

[2] Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2008), Chuẩn mực giao tiếp thời hội nhập, Nxb Lao Động - Xã hội.

[3] PGS. TS Vũ Hoàng Ngân, ThS Trương Thị Nam Thắng (2009), Xây dựng và phát triển nhóm làm việc, Nxb Phụ nữ.

[4] Andrew Leigh (2008), Giải mã sức hút cá nhân, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] James Borc (2008), Ngôn ngữ cơ thể, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Jonh C. Maxwell (2018), 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, Nxb Hồng Đức.

[7] GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân (2011), Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.