BAN CHỦ NHIỆM KHOA

avatar
GVC.TS Trần Thị Phúc An
avatar
GVC.ThS Nguyễn Thị Thu Hương

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

avatar
GVC. TS. Đặng Thị Thanh Trâm

Trưởng khoa (2015-2017)

avatar
GVC.TS Trần Thị Phúc An

Phó Trưởng khoa (2015-2017)

avatar
GVC.ThS Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa (2015-2017)

avatar
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Bình Yên

Trưởng khoa (2012-2015)

avatar
GVC.ThS. Nguyễn Thị Nụ

Phó Trưởng khoa (2012-2015)

avatar
GVC. Ths. Đặng Thị Thanh Trâm

Phó Trưởng khoa (2012-2015)

avatar
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Bình Yên

Trưởng khoa (2007-2012)

avatar
GVC.ThS. Nguyễn Thị Nụ

Phó Trưởng khoa (2007-2012)

avatar
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng khoa (2007-2012)

avatar
PGS. TS. Trần Đình Thảo

Trưởng khoa (2002-2007)

avatar
GVC. Ths. Nguyễn Thị Thu

Phó Trưởng khoa (2002-2007)

avatar
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng khoa (2002-2007)

 

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TIỀN THÂN VÀ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ 

avatar
Nhà giáo Phạm Văn Thái
avatar
NGƯT. CN. Phan Văn Tụy
avatar
GVC. Ths. Phạm Duy Chử
avatar
GVC. KS. CN. Hà Văn Phan
avatar
GVC. KS. CN. Nguyễn Đình Tần
avatar
PGS. TS. Trần Đình Thảo
avatar
GVC. Ths. Nguyễn Thị Thu
avatar
GV. TS. Nguyễn Thị Bích Lệ
avatar