BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Văn phòng: Phòng 12.11, Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Năm 1985, tổ chuyên môn Kinh tế chính trị được hình thành cùng với sự ra đời của Ban Mác – Lênin do Thầy Phan Văn Tụy là Trưởng Ban. Sau khi khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập năm 2002 thì 2 Bộ môn: Kinh tế chính trị do Thầy Nguyễn Đình Tần làm Trưởng Bộ môn và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  do thầy Phạm Công Thỉnh là Trưởng Bộ môn được ra đời.

Thực hiện Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ Đại học, Cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiêu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất ký quyết định thành lập bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên nguồn lực là các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và một số cán bộ giảng dạy môn Kinh tế chính trị do ThS. Phạm Công Thỉnh làm Trưởng Bộ môn.

Thực hiện Quyết định số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tái cơ cấu tổ chức, nhân sự và học thuật theo hướng tự chủ đại học, tinh gọn, hiệu quả; Hiêu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký Quyết định số 1985/QĐ-MĐC, ngày 30/12/2019 về việc thành lập Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị.

Chức năng

Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trực thuộc khoa Lý luận chính trị có chức năng giảng dạy của các học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính, Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm cho sinh viên đại học và học viên cao học của Trường.

Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Trưởng khoa Lý luận chính trị phương hướng phát triển, quy hoạch của ngành được phân công quản lý, phụ trách.

- Xây dựng và hoàn thiện đề cương môn học, bài giảng, ngân hàng câu hỏi, đề thi phù hợp với nội dung môn học được giao theo quy định của Nhà trường.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Trường; tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ của bộ môn nhằm thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức trong bộ môn; quản lý chặt chẽ khối lượng và chất lượng giảng dạy của giảng viên. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của bộ môn.

- Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, trực tiếp hoặc tham gia tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên theo yêu cầu của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

Mục tiêu và Định hướng phát triển

- Công tác đào tạo: Bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo mà Nhà trường và Khoa phân công.

- Công tác cán bộ: Tích cực động viên các cán bộ trong Bộ môn tự Đào tào, bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao trình độ.

- Đề tài, công trình NCKH: Mỗi năm có ít nhất 2 – 3 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, tạp chí quốc tế.

- Công tác đoàn thể: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tổ Công đoàn vững mạnh

Khen thưởng

- Tập thể: Nhiều năm liền Bộ môn đều đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến.

- 02 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân

- 01 Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho cá nhân

×

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

avatar
GV. ThS. Lê Quốc Hiệp

Trưởng bộ môn (2012-2/2020)

avatar
GVC.ThS. Phạm Công Thỉnh

Trưởng bộ môn (2008-2011)

Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
P.12.01, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38383315  
Email: lyluanchinhtri@humg.edu.vn