Tin tức - Chủ nghĩa Mác Lê Nin
  Giá trị bền vững của tư tưởng C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội
  (02/06/2020 08:28:25)
  (LLCT) - Tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội phản ánh sự phát triển hợp lôgíc của lịch sử tư tưởng nhân loại, đáp ứng thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân. Tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực lý luận khoa học về quân đội và có giá trị trong thời đại ngày nay. 
  Đọc tiếp...
  Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo V.I.Lê-nin
  (02/06/2020 08:26:13)
  V.I.Lê-nin đặc biệt quan tâm đến đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người đấu tranh không mệt mỏi vì sự thống nhất trong đội ngũ đảng viên, tự mình khởi thảo nhiều nghị quyết và những lời kêu gọi về vấn đề này.
  Đọc tiếp...
  Một số vấn đề lý luận về xây dựng tổ chức đảng của C.Mác
  (02/06/2020 03:27:13)
  C.Mác và Ph.Ăng-ghen là những người sáng lập CNXH khoa học và tích cực truyền bá lý luận vào thực tiễn phong trào công nhân. Hai ông đã trực tiếp tham gia sáng lập Liên đoàn những người cộng sản năm 1847 - đảng cộng sản đầu tiên trên thế giới. Những cống hiến vĩ đại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của C.Mác qua những thăng trầm của lịch sử đã để lại những di sản lý luận to lớn về Đảng và xây dựng Đảng, trong đó có lý luận về xây dựng tổ chức đảng.
  Đọc tiếp...