Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Khoa Lý luận Chính trị có sứ mạng trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học vận dụng sáng tạo những tri thức này vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức cách mạng, chủ động giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

Tầm nhìn

Cùng với định hướng của Chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Khoa Lý luận Chính trị phấn đấu trở thành một Khoa giảng dạy và đào tạo các môn khoa học xã hội và nhân văn của Trường, đáp ứng các yêu cầu đào tạo của Nhà trường và xã hội trong giai đoạn mới.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển