Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Sứ mạng: 

Khoa Lý luận Chính trị có sứ mạng trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống pháp luật Việt Nam và những tri thức khoa học của các môn khoa học xã hội nhân văn khác.

Tầm nhìn

Định hướng giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Khoa Lý luận Chính trị phấn đấu trở thành một Khoa giảng dạy và đào tạo các môn khoa học xã hội và nhân văn của Trường, đáp ứng các yêu cầu đào tạo của Nhà trường và xã hội trong giai đoạn mới.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển