Thực hiện hướng dẫn của Phòng Tổ chức Cán bộ về việc thực hiện quy trình Bổ nhiệm Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa;

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ; Đại diện Chi ủy Lý luận Chính trị; Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa đã làm việc với Lãnh đạo các Bộ môn để thực hiện đúng các Quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

  1. TS. Nguyễn Thi Phương - Trưởng Bộ môn Triết học và Pháp luật.
  2. TS. Trần Thị Phúc An - Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
  3. TS. Phí Mạnh Phong – Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp đó, Trưởng khoa đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng Khoa. Tại cuộc họp, TS. Trần Thị Phúc An – Trưởng khoa đã báo cáo Hội đồng kết quả của quy trình bổ nhiệm nhân sự Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng đã nhất trí thông qua kết quả của quy trình. Đồng thời đề nghị 03 đồng chí có tên trên hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn trình Trưởng khoa xem xét trước khi trình Hiệu trưởng xét duyệt và ra Quyết định bổ nhiệm./.