Bài báo khoa học đã công bố

1. Ngô Văn Hưởng, "Từ hưng thịnh đến diệt vong của nhà Lê Sơ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay", Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 6/2020
2. Nguyễn Tuấn Vương, "Chuyển đổi số - Bài toán của doanh nghiệp thời kỳ hậu Covid-19", Tạp chí Kinh tế Quốc phòng, số 6/2020
3. Lê Thị Yến, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa với đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay", Tạp chí Việt Nam hội nhập, số 6/2020
4. Đào Thị Tuyết, Lê Thị Yến, "Chiến lược trồng người của Hồ Chí Minh và ý nghĩa với đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay", Tạp chí Thanh niên, số 6/2020
5. Trần Thị Phúc An, Xây dựng nhà nước kiến tạo theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số 5+6/2020
6. Trần Thị Phúc An, Sự tiếp biến văn hóa Á Đông của Hồ Chí Minh, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 5/2020
7. Lê Thị Yến, Nguyễn Thu Hương, "Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn Lý luận Chính trị hiện nay", Tạp chí Thanh niên, số 5/2020
8. Nguyễn Tuấn Vương, "TECAPRO - Tiên phong trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ", Tạp chí Kinh tế Quốc phòng, số 4/2020
9. Trần Thị Lan Hương, "Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới", Tạp chí Giáo dục xã hội, số 03/2020.
10. Dương Thị Tuyết Nhung, "Pháp luật về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam - Thực trạng và đề xuất", Tạp chí Công thương, số 3/2020
11. Nguyễn Tuấn Vương, "Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5/Quân khu 4: Chủ động thực hiện tốt công tác dân vận", Tạp chí Kinh tế Quốc phòng, số 02/2020
12. Trần Thị Phúc An, Xây dựng nhà nước phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, số 01 (62)-2020.
13. Nguyễn Tuấn Vương, 2020, Để tam nông bứt phá, Báo Quân đội Nhân dân, Số 21167, tr1.
14. Nguyễn Tuấn Vương, 2020, Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, Báo Quân đội Nhân dân, số 21171,  tr2.
15. Nguyễn Tuấn Vương, 2019, Thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, Báo Quân đội Nhân dân,số 20183, tr4.
16. Giang Thanh Long, Phạm Thị Hồng Thắm and Phí Mạnh Phong, Productive activities of the older people in Vietnam, Social Science and Medicine, 229, 32-40, 2019
17. Đỗ Thị Vân Hà, Đa dạng văn hóa Tiềm năng của sức mạnh mềm Việt Nam, đăng trên Tạp chí Lý luận Chính trị; 11/2019.
18. Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy Hà, Giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường đại học trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 2019
19. Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Thu Hương, Vai trò của cách mạng thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 2019
20. Trần Thị Phúc An, Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ Giá trị nhân văn trong Di chúc của Hồ Chí Minh, Tạp chí Triết học, số 8/2019, tr.44.
21. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà (2019), Giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường đại học trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay.
22. Trần Thị Phúc An, Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Xaydungdang.org.vn, 6-2019, 2019
23. Trần Thị Phúc An, Thực hành dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 5/2019, tr. 7-10. ISSN: 1859-0829.
24. Trần Thị Phúc An, Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh đến cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay, Tạp chí Xây dựng Đảng, 2/2019, 2019
25. ThS.Nguyễn Thị Thúy Hà, ThS. Đoàn Mạnh Hùng (2018), Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đoàn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên, số 23.
26. Trần Thị Phúc An, Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm Đạo đức cách mạng, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, số 12 (49)/2018, tr.3-8. ISSN 2354-1040.
27. Nguyễn Bình Yên, Lê Quốc Hiệp, Tư tưởng pháp trị trong "Đại Việt sử ký toàn thư", Tạp chí Triết học
28. Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Thu Hương, Rào cản và giải pháp khắc phục trong xuất khẩu rau quả Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu thương mại, 27, 2017
29. Đỗ Thị Vân Hà, Cơ hội và thách thức đối với sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, đăng trong Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 75 (136), tr 43 46, 2017.
30. PGS. TS. Nguyễn Bình Yên, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (2017), Tư tưởng đạo đức trong tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 9.
31. Đặng Thị Thanh Trâm, Đóng góp của đồng chí Văn Tiến Dũng trong Hội nghị quân sự Trung Giã và Ủy ban Liên hiệp Trung ương thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, Dân quân Tự về, 2017
32. Trần Thị Phúc An, Huấn luyện lý luận cho cán bộ trong Sửa đổi lối làm việc, Tạp chí Xaydungdang.org.vn, ngày 11/10/2017. 
33. Trần Thị Phúc An, Phương pháp phân tích thực tiễn trong Đường cách mệnh, Tạp chí Xây dựng Đảng, tr. 8-11, tháng 5/2017.
34. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương (2016), Hiếu đạo trong truyện  Nôm Tày, Tạp chí Văn hóa dân gian.
35. Phí Mạnh Phong, Phạm Thị Hồng Thắm, Tham gia BHYT và sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi ở Việt Nam: Nhìn từ các cuộc điều tra hộ gia đình, Tạp chí Bảo hiểm Xã hội, kỳ 02 tháng 5/2016. Số ISSN: 1859 2562.
36. Giang Thanh Long, Phí Mạnh Phong, Thực trạng và các yếu tố tác động tới nghèo của người cao tuổi ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển,triển số 233 tháng 11/2016. Số ISSN: 1859 – 0012.
37.  Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thúy Hà, Một số phương pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Giáo dục và xã hội, Dặc biệt, 133, 2016
38. Triệu Quang Minh - Trần Thị Lan Hương, Quan hệ giữa ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng trong học thuyết Nho giáo, Giáo dục Lí luận, 4, 2015
39. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương (2015), Phạm trù Nhân trong triết thuyết Nho giáo, Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông, số ISSN 1859 -1485.
40. Nguyễn Thi Phương (2014), Các chiều cạnh của chủ nghĩa đa văn hóa, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 4, tr.11-19.
41. Nguyễn Thi Phương (2014), Bước đầu tìm hiểu chủ nghĩa đa văn hóa, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số219, tr.67-71.
42. Ngô Văn Hưởng (2014), Quan hệ Nho Phật trong quá trình chuyển biến hệ tư tưởng từ Lý Trần sang Lê Sơ, Tạp chí Triết học, số 1(272), tr.86-94.
43. Ngô Văn Hưởng (2014), Quan niệm về con người và sử dụng con người trong tư tưởng của Lê Thánh Tông, Tạp chí Nhân lực khoa  học xã hội, 2(9), tr.36-41.
44. Trần Thị Lan Hương (2013), Nho giáo với việc giáo dục ý thức trách nhiệm cá nhân ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, số ISSN: 0868-3492.
45. Trần Thị Phúc An, Vai trò của nông nghiệp trong phát triển, Tạp chí Mặt trận số 121-122, tr.79 – 82, tháng 11, 12/2013.
46. Trần Thị Phúc An, Một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, Giáo dục Lý luận, 200-CĐ, tr. 15-17, 2013
47. Trần Thị Lan Hương (2013), Vài nét về quan niệm trung hiếu trong Nho giáo thời kỳ Minh, Thanh ở Trung Quốc, Tạp chí Giáo dục lý luận, số ISSN: 0868-3492.
48. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương (2012), Nguyễn Trãi – một nhân cách nho Việt, Tạp chí Triết học.
49. Ngô Văn Hưởng (2012), Một số biện pháp thực hiện chính sách an dân của nhà Lê Sơ (1428 – 1527,), Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12(61), tr.44-50.
50. Ngô Văn Hưởng (2012), Quan điểm "văn trị" từ Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông, Tạp chí Triết học, số 4(251), tr.67-74.
51. Giang Thanh Long and Phí Mạnh Phong, Sử dụng dịch vụ và gánh nặng tài chính trong chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở Việt Nam, Nghiên cứu Kinh tế, 475, 12, 45-54
52. Đặng Thị Thanh Trâm (2012), Chuyển hậu phươngmiền Bắc sang thời chiến, sẵn sàng đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, Tạp chí Lịch sử quân sự (252), tr. 39 – 43
53. Đặng Thị Thanh Trâm (2012), Từ dự báo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, năm 1972, Tạp chí Giáo dục lý luận (189), tr. 1113.
54. Trần Thị Lan Hương;, Từ quan niệm trung, hiếu của Nho giáo Tiên Tần nhận diện về những giá trị của chúng trong xã hội Việt Nam hiện đại, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 1/2011. 2011
55. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Trãi và giá trị nhân văn truyền thống Việt Nam, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 9/2011. 2011
56. Trần Thị Phúc An, Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc và con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Lịch sử Đảng, 8, tr. 20-23, 2011
57. Trần Thị Phúc An, Hồ Chí Minh với việc giáo dục thanh niên – nguồn lực quan trọng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, Giáo dục Lý luận, 1, tr. 24 - 26. 2011
58. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương (2010), Mâu thuẫn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận.
59. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương, Giá trị nhân văn trong quan niệm về hiếu đạo của Nho giáo nguyên thủy, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5, 2010
60. Ngô Văn Hưởng (2010), Tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị trong đường lối trị nước của triều đại Lê Sơ và ý nghĩa lịch sử của nó, Tạp chí Triết học, số 6(229), tr.61-66.
61. Trần Thị Phúc An, Các giai đoạn phát triển chiến lược của cách mạng Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Lý luận, 8-9, tr. 58-62, 2010
62. Trần Thị Phúc An, Quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Lý luận, số 7 – 2010, tr. 7 - 10, 2010
63. Đỗ Thị Vân Hà, Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Định hướng xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Mỏ Địa chất, tháng 5/2010, trang 67-69.
64. Trần Thị Lan Hương (2009), Một số nội dung cơ bản của phạm trù Hiếu trong Nho giáo sơ kỳ, Tạp chí Triết học, số ISSN: 0866-7632.
65. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương (2009), Bàn về vấn đề con người trong tư tưởng triết học của Hàn Phi Tử, Tạp chí Giáo dục lý luận, số ISSN: 0868-3492.
66. Bùi Thị Thùy Dương (2009), Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và vận dụng những quan điểm này vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Xã hôi.
67. Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương (2009), Vấn đề con người trong quan niệm pháp trị của Hàn Phi, Tạp chí Triết học.