Giáo trình, Bài giảng, Sách chuyên khảo, tham khảo

1. Trần Thị Phúc An (Chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hỏi – Đáp (Biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019.
2. Đỗ Thị Vân Hà, Tham gia biên soạn sách chuyên khảo “Quan hệ giai cấp - dân tộc theo quan điểm của C. Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin và ý nghĩa đối với Việt nam hiện nay”, Nxb Lý luận chính trị, 2019.
3. Đặng Thị Thanh Trâm (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà (2019),“Giáo trình Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm”, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.
4. Nhiều tác giả, Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, “Vận dụng tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh vào việc xây dựng Đản Cộng sản Việt Nam”, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
5. Giang Thanh Long, Phi Manh Phong, Pham Thi Hong Tham (2018), ‘Chapter 5: Vietnam’. In Giang Thanh Long & Theresa W. Devasahayam (eds.) Health rights of older people: Comparative Perspectives in ASEAN Countries. Singapore/London: Routledge
6. Đặng Thị Thanh Trâm (2017), “Đảng lãnh đạo xây dựng, phát huy sức mạnh hậu phương miền Bắc (1965- 1972)”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội (Sách tham khảo).
7. Trần Thị Phúc An, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.
8. Đặng Thị Thanh Trâm – Nguyễn Văn Quang (2012), “Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo sớm âm mưu đế quốc Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B52 đánh phá Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc”, Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, tr. 134 – 146, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội.
9. Trần Thị Phúc An và Nnk, Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, “Vai trò của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011.
10. Đặng Thị Thanh Trâm (2009), “Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang trong phong trào Đồng khởi năm 1960”, 50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam những vấn đề lịch sử, tr. 379 – 391, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. PGS, TS. Bùi Đình Phong, ThS. Trần Thị Phúc An: Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong cách tiếp cận chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2007.