ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và Qũy Nafosted

 • 1. Phí Mạnh Phong, “Sử dụng dịch vụ, gánh nặng tài chính trong chăm sóc sức khỏe và vai trò của bảo hiểm y tế: Bằng chứng từ dân số cao tuổi ở Việt Nam”. Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (Nafosted). 2018, Tham gia
 • 2. Phi Manh Phong, “Rapid assessment of the current situation and directions for elderly care system development”. [Position: Team leader]. World Bank Vietnam, 2018
 • 3. Nguyễn Văn Sơn, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay", mã số 2010 - 02 - 57, nghiệm thu 1/2013
 • 4. Nguyễn Bình Yên, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, "Nghiên cứu đánh giá năng lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn của kỹ sư tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất (qua một số đơn vị thuộc lĩnh vực Mỏ - Địa chất ở miền Bắc, Việt Nam)", nghiệm thu tháng 4/2012,
 • 5. Trần Thị Phúc An, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, “Đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cho thanh niên - áp dụng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mã số 2008 – 55 – 02, nghiệm thu năm 2010.
 • 6. Đặng Thị Thanh Trâm, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và vận dụng vào quá trình đổi mới giáo dục đại học ở việt Nam hiện nay", nghiệm thu năm 2010

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Trường

 • 1.  
 • 2. Đặng Thị Thanh Trâm, Hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên Khối các trường Đại học cao đẳng Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, (2018), Đề tài cấp Thành phố, Tham gia.
 • 3. Đoàn Mạnh Hùng (chủ trì), Nguyễn Thị Thúy Hà (2017), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – Giá trị thực tiễn hiện nay”, đề tài cấp cơ sở Học viện chính trị khu vực I.
 • 4. Trần Thị Lan Hương, 2017, “Nhận diện mối quan hệ giai cấp ở Việt Nam hiện nay” viết chuyên đề “Lược khảo quan hệ giai cấp trong tiến trình lịch sử Việt Nam”, tại Học viện Chính trị Quốc gia khu vực I, Tham gia
 • 5. Trần Thị Phúc An, Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam. Chủ nhiệm, mã số T14-09, nghiệm thu năm 2014
 • 6. Nguyễn Thị Thúy Hà (chủ trì), Nguyễn Thị Thu Hương (2013),“Nghiên cứu, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương triển khai thực hiên xây dựng nông thôn mới sau hơn 3 năm của Đảng”, Mã số: T13-15.
 • 7. Đặng Thị Thanh Trâm, Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 1996 đến nay (2013), Cấp trường, Chủ trì.
 • 8. Trần Thị Phúc An, “Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và giá trị khoa học của những sáng tạo đó trong giai đoạn hiện nay”. Chủ nhiệm, mã số T13-14, nghiệm thu năm 2013.
 • 9. Nguyễn Thị Thu Hương (chủ trì), Nguyễn Thị Thúy Hà (2012), “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ năm 1996 đến nay, Mã số T80-10, đề tài cấp cơ sở.
 • 10. Đỗ Thị Vân Hà, “Vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển nhân cách và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục sinh viên”, Chủ nhiệm, mã số T12-25, nghiệm thu năm 2012.
 • 11. Nguyễn Thị Thu Hương (chủ trì) (2012),“Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 1986 đến nay”, Mã số T12-24.
 • 12. Đặng Thị Thanh Trâm, Những nhân tố tác động tới tư tưởng chính trị của sinh viên giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp (2011), đề tài cấp cơ sở, Chủ trì.
 • 13. Nguyễn Thị Thu Hương (chủ trì) (2011), “Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức người cán bộ”, Mã số T11-52.
 • 14. Nguyễn Thị Thu Hương (chủ trì), Nguyễn Thị Thúy Hà (2010), “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”, Mã số: T79-10, đề tài cấp cơ sở
 • 15. Phí Mạnh Phong, 6.1 2009, “ Ảnh hưởng của thể chế cộng đồng đến hoạt động của cơ chế thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam”- T50/09. [Chủ trì]. Cấp trường
 • 16. Nguyễn Thị Kim Dung, "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Mã số T60/09, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2009
 • 17. Đỗ Thị Vân Hà, Một số giải pháp nâng cao ý thức công dân cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Mã số T57/09, đề tài cấp cơ sở, Chủ trì
 • 18. Đặng Thị Thanh Trâm, Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn ở Việt Nam (2009), đề tài cấp cơ sở, Chủ trì.
 • 19. Lê Quốc Hiệp, Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc trong quá trình  hội nhập quốc tế hiện nay, Mã số T55/09, Chủ trì 
 • 20. Nguyễn Thị Kim Dung, Vận dụng tư tưởng văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số T45/08, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2008
 • 21. Trần Thị Phúc An, “Vấn đề giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay”, mã số: T18 – 2007, Chủ nhiệm, nghiệm thu năm 2007.
 • 22. Ngô Văn Hưởng, "Bàn về yếu tố Triết học trong tư tưởng Nguyễn Trãi”, mã số T60-2004, đề tài cấp Trường, chủ trì.
 • 23. Trần Thị Lan Hương, Tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, 2002, đề tài cấp Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Chủ nhiệm