Giảng dạy các học phần bắt buộc cho sinh viên toàn trường và trường Đại học Y tế Công cộng

Pháp luật đại cương;

Triết học Mác – Lênin;

Kinh tế chính trị Mác – Lênin;

Chủ nghĩa xã hội khoa học;

Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giảng dạy các học phần tự chọn thuộc khối khoa học xã hội nhân văn

Tâm lý học đại cương;

Cơ sở văn hóa Việt Nam;

Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;

Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính;

Kỹ năng tư duy phản biện;

Tiếng Việt thực hành.

Giảng dạy cho sinh viên ngành du lịch địa chất

Xã hội học đại cương;

Lịch sử văn minh thế giới;

Tâm lý học quản lý;

Hành chính học đại cương;

Luật hành chính Việt Nam;

Văn hóa du lịch… .

Giảng dạy Tuần Công dân – sinh viên cho sinh viên toàn trường và trường Đại học Y tế Công cộng