Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |   Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuô  |   Phòng ngừa, đấu tranh chống lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nh  |   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 In E-mail
Thursday, 15 June 2017

Thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-TGCP về Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng năm 2015. Ảnh: phatgiaodanang.vn

Kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản áp dụng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

3. Tình hình tuân thủ pháp luật

4. Tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

5. Những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân tồn tại, kiến nghị, đề xuất

Việc tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật của các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo từ khi ban hành (2012) đến nay và các văn bản pháp luật liên quan; phát hiện các vấn đề còn bất cập; những vấn đề mới phát sinh; kịp thời hướng dẫn, giải quyết; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm (nếu có).      

Thông qua kiểm tra, tiếp nhận những thông tin phản hồi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật; kiến nghị đưa vào dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở các địa phương trong quá trình quản lý, điều hành công tác tôn giáo. Kết quả kiểm tra cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của chính quyền địa phương, đảm bảo thi hành pháp luật được thống nhất, nghiêm túc.

Phạm vi kiểm tra là tình hình theo dõi thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo từ năm 2012 - 2016 của các địa phương./.

Tuấn Anh
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: