Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN In E-mail
Wednesday, 11 May 2016

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

 

1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản tại Việt Nam.

2. Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính  trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích sự chuyển hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương thể hiện qua Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939), Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (11/1940) và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941).

4. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng cộng sản Đông Dương và những kinh nghiệm lịch sử.

5. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối kháng chiến của Đảng cộng sản Đông Dương thời kỳ 1946 - 1950.

6. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và đường lối chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới thể hiện tại Đại hội III (9/1960).

 7. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể hiện trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (tháng 3/1965) và lần thứ 12 (12/1965) của Đảng cộng sản Việt Nam.

8. Trình bày mục tiêu và những quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta thời kỳ đổi mới.

9. Trình bày nội dung và định hướng những ngành, lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

10.Trình bày quá trình phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới.

11. Trình bày mục tiêu, quan điểm xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam và chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thời kỳ đổi mới.

12. Trình bày những quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

13. Trình bày những quan điểm và chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới.

14. Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: