Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Chương trình báo cáo của tiểu ban Lý luận Chính trị tại HNKH 19 In E-mail
Thursday, 28 October 2010

Thông báo về chương trình báo cáo của tiểu ban Lý luận Chính trị tại Hội nghị khoa học Trường lần thứ 19

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

                                                                  Hµ Néi, ngµy  27  th¸ng 10  n¨m 2010

 

  

Để Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 19 được thành công tốt đẹp, tiểu ban Lý luận Chính trị xin gửi tới các báo cáo viên Chương trình báo cáo tại tiểu ban như sau:

 

 

 

TT

 

Thời gian

 

báo cáo

 

Tên báo cáo

 

Họ và tên

 

tác giả

 

 

 

Từ

 

Đến

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

1.

 

9h30

 

 

     Tính phổ biến, tính đặc thù của kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

 

     Tóm tắt: Phân tích, lý giải tính phổ biến, tính đặc thù của kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước là cần thiết, nhằm khẳng định kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước không phải là mô hình riêng có của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mà là sản phẩm hoạt động kinh tế của xã hội loài người. Mô hình kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội là mô hình kinh tế kết hợp giữa cái chung, cái phổ biến với cái riêng, cái đặc thù của kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước là mô hình phù hợp cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta.

 

Phan Ngọc Danh, Nguyễn Thị Nụ

 

2.

 

10h00

 

 

     “Tư cách một người cách mệnh” trong tác phấm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc – nguồn gốc, giá trị lý luận và thực tiễn.

 

     Tóm tắt: Truyền thống các dân tộc phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng rất trọng người vừa có đức, vừa có tài, đặc biệt đánh giá cao vai trò đạo đức trong xã hội. Trong quá trình hoạt động chính trị và lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh cũng rất chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức cách mạng.

 

Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm “Tư cách người cách mệnh” trong tác phẩm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc, qua đó làm rõ ý nghĩa của nó đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

 

Phạm Công Thỉnh

 

3.

 

10h30

 

 

Quan niệm Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ.

 

    Tóm tắt: Dân chủ là khát vọng muôn đời của con người, khát vọng hàng ngàn năm nay của dân tộc ta. Đấu tranh cho dân chủ, giành độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân là động lực thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Đó cũng là mục tiêu phấn đấu suốt đời hoạt động cách mạng của  Người. Quan niệm Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ tập trung ở hai mệnh đề cơ bản: “Dân là chủ” và “Dân làm chủ”.

 

         Nghiên cứu quan niệm Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ có ý nghĩa rất quan trọng trong thời kỳ xây dựng Nhà nước Pháp quyền và xã hội công dân ở nước ta hiện nay

 

Nguyễn Văn Sơn

 

4.

 

11h00

 

11h30

 

     Một số vấn đề về nội dung, phương pháp tiếp cận của giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

 

     Tóm tắt: Bài viết đưa ra những ý kiến trao đổi xung quanh vấn đề nội dung, cấu trúc và phương pháp tiếp cận của giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng không thuộc chuyên ngành chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Mai Thị Thanh

 

Buổi chiều

 

 

 

5.

 

13h30

 

 

     Một số vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển sang đào tạo theo tín chỉ và giải pháp khắc phục.

 

      Tóm tắt: Chuyển sang đào tạo theo tín chỉ là một xu hướng tất yếu của giáo dục đại học hiện nay. Giáo dục đại học Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi. Bên cạnh những thành công nhất định, quá trình chuyển đổi còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là những hạn chế về mặt chủ quan. Bài viết nêu ra những bất cập của quá trình chuyển sang đào tạo theo tín chỉ hiện nay và đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập đó.

 

Nguyễn Bình Yên, Trần Thị Lan Hương

 

6.

 

14h00

 

 

     Tư tưởng Hồ Chi Minh về chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện.

 

     Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện mà trong đó giải quyết những nội dung cơ bản như: đường lối chiến tranh, cách tổ chức và tập hợp lực lượng, phương thức tác chiến... có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đây là vấn đề mang tính định hướng, bảo đảm sự thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

 

Đỗ Kim Chiến, Nguyễn Văn Quảng

 

7.

 

14h30

 

 

     Những biểu hiện của xung đột văn hóa trong thời đại ngày nay.

 

     Tóm tắt: tìm hiểu xung đột văn hóa ở năm góc độ: Xung đột văn hóa gắn liền với các hoạt động kinh tế, Xung đột văn hóa qua những tiếp xúc về mặt văn hóa, Vấn đề quan niệm giá trị và xung đột văn hóa, Xung đột văn hóa liên quan đến tôn giáo và sắc tộc, Xung đột văn hóa và những vấn đề chính trị.

 

Nguyễn Thi Phương, Vũ Đình Thuyến

 

8.

 

15h00

 

 

     Chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu và phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam .

 

     Tóm tắt: Bài viết bao gồm hai phần: Phần một điểm lại chiến lược công nghiệp hoá mà Việt Nam theo đuổi trong hai thập kỷ qua, đó là “hướng mạnh vào xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả”; Phần hai phân tích tác động của những chính sách nhằm thực hiện chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu đến phân hoá giàu nghèo ở Việt Nam.

 

Phí Mạnh Phong, Nguyễn Thị Thu

 

9.

 

15h30

 

 

     Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

     Tóm tắt: Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị theo Quyết định số 52 của Bộ Giáo dục – Đào tạo là vấn đề cấp thiết trong các trường đại học, cao đẳng nói chung và trong đó có trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hiện nay. Điều đó càng trở nên cấp thiết đối với môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Báo cáo tập trung phân tích một số biện pháp nhằm tăng cường tính chủ động và tích cực, “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo” của người học. Để thực hiện tốt các biện pháp này, các chủ thể của quá trình đào tạo từ giảng viên đến bộ môn, khoa và nhà trường cần phối hợp một cách chặt chẽ và có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

 

Lương Minh Hạnh

 

10.

 

16h00

 

 

     Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, nhiệm vụ của nhà giáo, vận dụng trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo khối đại học và cao đẳng hiện nay.

 

     Tóm tắt: Hồ Chí Minh đánh giá cao sứ mệnh vinh quang của nhà giáo. Nhà giáo giữ vai trò rất quan trọng trong sự hình thành nhân cách của thế hệ trẻ và trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Nhiệm vụ của nhà giáo không chỉ dạy chữ mà phải dạy người. Tư tưởng đó đã trở thành nền tảng tư tưởng cho đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về giáo dục đào tạo nói chung, xây dựng đội ngũ nhà giáo khối đai học và cao đẳng nói riêng, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học thời kỳ CNH – HĐH đất nước.

 

Đỗ Thị Kim Thanh

 

11.

 

16h30

 

17h00

 

     Vận dụng phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm vào việc giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị ở trường Đại học Mỏ – Địa chất hiện nay.

 

     Tóm tắt: Bài viết này chúng tôi đi vào phân tích phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, chỉ ra những đặc trưng và ưu thế của nó và đưa ra các giải pháp để có thể vận dụng được phương pháp này trong giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

 

Ngô Văn Hưởng

 

 

 

Hình thức báo cáo: Báo cáo viên chuẩn bị báo cáo dưới dạng Power Point.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

 

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Bình Yên              Điện thoại liên hệ: 0912128186.

Thư ký tiểu ban: Th.S Nguyễn Thi Phương                 Điện thoại liên hệ: 0989966039.

 

Trưởng khoa

 

Trưởng tiểu ban

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bình Yên

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bình Yên

 

 

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: