Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo kế hoạch học hè năm học 2009-2010 In E-mail
Tuesday, 29 June 2010

Kế hoạch học hè năm học 2009-2010 của một số môn thuộc BM Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự thay đổi. Sinh viên đã đăng ký học lại cần xem và thực hiện theo lịch dưới đây:


  
    
      
 
   
                                           
         
TT Môn học Thời gian học Phòng học Buổi học
1 Những Nguyên lý của CN Mác-Lênin - phần 1 Từ 19/7 - 30/7 D2-1 Sáng: 7h30
(Lớp A)
2 Những Nguyên lý của CN Mác-Lênin - phần 1 Từ 19/7 - 30/7 D2-1 Chiều: 13h
(Lớp B)
3 Những Nguyên lý của CN Mác-Lênin - phần 2 Từ 19/7 - 6/8 B2-203 Sáng: 7h30
(Lớp A)
4 Những Nguyên lý của CN Mác-Lênin - phần 2 Từ 19/7 - 6/8 B2-203 Chiều: 13h
(Lớp B)
5 Pháp luật đại cương Từ 19/7 - 30/7 D3-1 Sáng: 7h30
6 Kinh tế chính trị Từ 19/7 - 6/8 A404 Chiều: 13h
7 Lịch sử Đảng Từ 19/7 - 30/7 A404 Sáng: 7h30
8 Chủ nghĩa xã hội khoa học Từ 19/7 - 30/7 B501 Chiều: 13h
         
       Ghi chú: Các môn học khác vẫn thực hiện theo lịch đã có.    
   
   
    Khoa Lý luận Chính trị

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: