Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2008-2009 In E-mail
Monday, 13 July 2009

Trong không khí cả trường đang tập trung, dồn mọi sức mạnh để hoàn thành những công việc cuối cùng của học kỳ II, năm học 2008-2009, tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009, sáng ngày 02 tháng 7 nam 2009, Khoa Lý luận Chính trị đã tiến hành tổng kết năm học 2008-2009.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện hoạt động của Khoa trong năm học 2008-2009 và vạch ra những phương hướng công tác cơ bản cho năm học 2009-2010.

Đánh giá hoạt động của đơn vị trong năm học 2008-2009, PGS.TS Nguyễn Bình Yên đã nêu bật những đặc điểm, thuận lợi, khó khăn của năm học; nêu bật những thành tích mà mỗi cán bộ, Bộ môn và toàn Khoa đã đạt được. Đây là một trong những năm Khoa cũng như các Bộ môn tròng Khoa đã đạt được thành tích cao nhất trên tất cả mặt công tác chuyên môn giảng dạy, NCKH, xây dựng đơn vị về mội mặt: Toàn khoa đã thực hiện vượt mức khối lượng công tác lớn, bình quân đạt trên 300% khối lượng định mức (đã quy đổi); triển khai tốt 03 đề tài cấp Bộ, hoàn thành 10 đề tài cấp Trường, đăng 04 bài báo tạp chí chuyên ngành, có 17 báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học lần thứ 18 của Trường, tổ chức hàng chục buổi sinh hoạt học thuật khác; có 04 sáng kiến trong công tác giảng dạy được áp dụng rộng rãi trong Khoa… Với những thành tích đạt được trong năm học 2008-2009, trừ 01 cán bộ tập sự, tất cả cán bộ của Khoa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhà trường xét công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở; được Nhà trường xét và đề nghị: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 01 cá nhân, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 02 cá nhân, 01 tập thể, công nhận 01 tập thể khác là Tổ Lao động suất sắc, 01 cá nhân là Chiến sĩ thua cấp Bộ.

Trong năm học mới, Khoa chủ trương đẩy mạnh mội mặt hoạt động của Khoa, Bộ môn làm trọng tâm công tác, đặc biệt là về công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giảng dạy với chất lượng cao nhất, giữ vững và tăng cường kỷ luật lao động, hoàn thành đúng thời hạn đề tài khoa học các cấp, tham gia hiệu quả Hội nghị khoa học Trường lần thứ 19 với số lượng báo cáo cao; đẩy mạnh họat động dự giờ, thăm lớp, coi đó là một trong những đột phá để nâng cao chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh nhiệm vụ đào tạo cán bộ, phấn đấu đến năm 2010-2011 có 100% cán bộ giảng dạy có trình độ trên đại học...

Nguyễn An
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: