Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Kỷ niệm 138 năm ngày sinh V.I.Lênin (22-4-1870/22-4-2008): In E-mail
Wednesday, 23 April 2008

ĐCSVN)- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chúng ta kỷ niệm đồng chí Lênin, thương nhớ đồng chí Lênin thì càng phải học tập và thực hành chủ nghĩa Lênin. Đó là con đường duy nhất cho chúng ta đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công

Là người Việt Nam yêu nước đầu tiên Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Lênin con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam khi đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Người đã thấy trong đó lời giải cho câu hỏi đâu là con đường giải phóng đồng bào khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân?

Từ lần gặp đầu tiên, qua Luận cương, ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Lênin đã chinh phục hoàn toàn Nguyễn Ái Quốc và từng bước Người đã đi đến kết luận chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới. Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” nổi tiếng của mình viết từ những ngày vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Lênin là người kế tục xuất sắc sự nghiệp của C.Mác-F.Ăngghen và đã đưa chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển từ lý luận trở thành hiện thực mở ra thời đại lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tên tuổi của Lênin gắn liền với cách mạng Tháng Mười Nga 1917 vĩ đại. Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười đã mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người và con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lênin là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Đối với tất cả các dân tộc bị áp bức và nô lệ”.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của mình, Lênin đã tập trung toàn bộ tâm lực, trí lực của mình cho sự nghiệp giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. Bằng những tác phẩm nổi tiếng của mình như: “Làm gì”, “Một bước tiến, hai bước lùi”, “Hai sách lược”, “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”, “Thà ít mà tốt”…. có những tác phẩm Lênin đọc cho thư ký ghi trong những ngày nằm trên giường bệnh. Đó là những cống hiến vô cùng to lớn về lý luận xây dựng Đảng kiểu mới và xây dựng Nhà nước của Lênin.

Bên cạnh việc khằng định Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác, là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định Lênin “là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ đảng viên phải thấm nhuần và làm theo những lời dạy của Lênin: “Phải ra sức chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Dù vô tình hay cố ý, duy trì ba bệnh ấy tức là giúp cho kẻ địch và làm hại cho nhân dân, cho Chính phủ, cho Đảng”. “Lênin dạy chúng ta giản đơn và khiêm tốn, trong sạch và chính trực, phải thật thà tự phê bình và phê bình, để đoàn kết chặt chẽ và tiến bộ mãi”.

Do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế cách mạng Việt Nam, đã giành được những thắng lợi to lớn. Thắng lợi đó là kết quả của nhiều nhân tố, nhưng trước hết là nhờ vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác Lênin.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Đào Nguyễn

Theo Báo điện tử ĐCS VN

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: