×
Phí Mạnh Phong
GV.TSPhí Mạnh Phong
Trưởng bộ môn, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên Phí Mạnh Phong
Đơn vị Hội Đồng Khoa Lý luận chính trị, Chi bộ khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức vụ Trưởng bộ môn, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Bí thư chi bộ
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 90.4029394
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.