Đã có 04 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận.

  1. Đặng Thị Thanh Trâm “Nhận diện những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử của cách mạng Việt Nam trên các phương tiện truyền thông hiện nay, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới”.
  2. Lê Quốc Hiệp “Cuộc chiến Hoàng Sa năm 1974, mục tiêu và ý đồ của Trung Quốc”.
  3. Phí Mạnh Phong “Vai trò của Nhà nước trong hoạt động bảo hiểm y tế cho người cao tuổi”.
  4. Phí Mạnh Phong “Vai trò của bảo hiểm y tế đối với tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi ở Việt Nam”.

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp Thầy, Cô có thêm những cái nhìn đa chiều về các vấn đề khoa học xã hội được quan tâm nghiên cứu./.