Chi ủy chi bộ Lý luận Chính trị đã họp và phân công đảng viên Đặng Thị Thanh Trâm xây dựng nội dung chuyên đề và báo cáo trước Chi bộ.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sáng nay ngày 29/12/2022, Chi bộ Lý luận Chính trị đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề.

Theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “lười học tập lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Chính vì thế, để “Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên” (VKĐH XIII của Đảng), đảng viên Đặng Thị Thanh Trâm đã lựa chọn, xây dựng và báo cáo chi bộ chuyên đề Nhận diện việc lười học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và biện pháp khắc phục”.

Chuyên đề này có mục đích giúp đảng viên hiểu rõ biểu hiện của việc lười học lý luận chính trị, cùng những hệ lụy của nó. Từ đó, đề ra giải pháp khắc phục. Với mục đích như vậy, nội dung chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi sinh hoạt.

Bí thư Chi bộ Trần Thị Phúc An khai mạc buổi sinh hoạt

Báo cáo viên Đặng Thị Thanh Trâm báo cáo chuyên đề 

Các đảng viên thảo luận, trao đổi