THÔNG TIN CHUNG

Tên Hội thảo Khoa học Quốc gia

KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SSSD 2022)

CHỦ ĐỀ “VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

Đơn vị tổ chức

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG)

Website

https://pol.humg.edu.vn/sssd

Mốc thời gian

20/5/2022 Hoàn thành nộp tóm tắt tham luận

01/6/2022 Thông tin về việc chấp nhận các tóm tắt tham luận

31/8/2022 Hoàn thành nộp báo cáo toàn văn

15/10/2022 Thông báo Chương trình Hội nghị

28/10/2022 Hoàn thành đăng ký tham dự Hội nghị

04/11/2022 Tổ chức Hội nghị

Các chủ đề chính

1. Đổi mới và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

2. Xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát triển, phục vụ nhân dân;

3. Những vấn đề về phát triển kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế;

4. Văn hóa, xã hội Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển;

5. Những vấn đề về an ninh – quốc phòng trong bối cảnh hội nhập

Lệ phí tham gia

 500.000 VNĐ

Xuất bản

Các công bố khoa học tại Hội nghị sẽ được biên tập và đăng trong Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia có chỉ số ISBN và được in tại một nhà xuất bản có uy tín.

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG)

Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel:  (+84) 24.38386437 Phòng KHCN)

Fax: (+84) (24) 37520834

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: https://pol.humg.edu.vn/sssd