Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |   Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuô  |   Phòng ngừa, đấu tranh chống lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nh  |   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Vận dụng lý luận Mác - Lê-nin trong quá trình phát triển ở Việt Nam hiện nay
TCCSĐT - Việc nghiên cứu phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một trong những cơ sở lý luận căn bản có vai trò hết sức quan trọng đối với con đường phát triển ở Việt Nam hiện nay. Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong quá trình phát triển của Việt Nam không gì khác là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
đọc tiếp...
 
Đổi mới công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII
TCCSĐT - Hơn 85 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...” nhằm thực hiện mục tiêu: “sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
đọc tiếp...
 
Bàn thêm về tính chất của Cách mạng Tháng Tám tại Việt Nam
TCCSĐT - Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã đưa đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Đây là một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Diễn biến, đặc điểm, ý nghĩa tính chất, bài học của cuộc khởi nghĩa cách mạng này đã được đề cập đến trong nhiều cuộc hội thảo khoa học cũng như các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. Ở đây, bài viết tập trung bàn thêm về tính chất của cuộc Tổng khởi nghĩa này trên một số khía cạnh sau.
đọc tiếp...
 
Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội
Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (năm 2016) xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng phải đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững.
đọc tiếp...
 
Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước

(LLCT) - Trong những biến đổi xã hội do tác động từ biến đổi kinh tế, rõ nhất là biến đổi về các quan hệ xã hội (phân hóa, phân tầng xã hội), cơ cấu xã hội, các vấn đề xã hội. Xu hướng trung lưu hóa xã hội ngày càng rõ, nhu cầu, mức sống tăng lên, nhất là ở đô thị, trong giới doanh nhân, trí thức và thế hệ trẻ. Nông thôn cũng biến đổi theo xu hướng đô thị hóa đồng thời cũng có cả một bộ phận rơi vào đói nghèo, bần cùng, rủi ro và thua thiệt trong phát triển. Giải quyết yêu cầu công bằng xã hội, nhất là thực hiện công bằng, bình đẳng về cơ hội phát triển đòi hỏi phải gắn liền chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội. CNVH có vai trò, tác dụng không hề nhỏ trong việc đáp ứng yêu cầu đó.

Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước
đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 46 - 60 của 178