Bộ môn Triết học và Pháp luật tổ chức báo cáo SHHT học kỳ 2 (2019-2020)  |   Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin ( 22-4-1870 - 22-4-2020) : Giữ gìn sự đoàn kết   |   Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học In E-mail
Wednesday, 01 April 2020

Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, hợp tác, quản lý trong lĩnh vực khoa học xã hội của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Khoa học với Chủ đề “Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững”.

          Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài Trường quan tâm tham gia viết báo cáo và dự Hội nghị.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

 


Số:166/TB-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học

 

Kính gửi: Các nhà khoa học

          Với mục đích tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, hợp tác, quản lý trong lĩnh vực khoa học xã hội của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị Khoa học với Chủ đề “Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững”.

          Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài Trường quan tâm tham gia viết báo cáo và dự Hội nghị.

1. Các chủ đề của Hội nghị

Nội dung Hội nghị tập trung nhưng không giới hạn vào một số chủ đề:

          Chủ đề 1: Những vấn đề lý luận về sự phát triển bền vững.

          - Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự phát triển bền vững.

          - Khái niệm và các mục tiêu phát triển bền vững.

          - Phát triển bền vững của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

          - Sự phát triển bền vững – Kinh nghiệm của thế giới và những bài học cho Việt Nam.

          Chủ đề 2: Những vấn đề kinh tế với sự phát triển bền vững.

          - Vấn đề xóa đói giảm nghèo với sự phát triển bền vững

          - Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp bền vững.

- Vấn đề tăng trưởng kinh tế với sự bền vững.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững.

          Chủ đề 3: Những vấn đề văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững.

          - Thực hiện bình đẳng giới.

          - Giáo dục đạo đức, pháp luật cho sinh viên với sự phát triển bền vững.

          - Vấn đề an ninh, quốc phòng và sự phát triển bền vững.

          - Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở, công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

          - Bảo vệ môi trường; Bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

          - Vai trò của khoa học xã hội đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

          - Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc với sự phát triển bền vững.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

          Thời gian: Thứ 6, ngày 06 tháng 11 năm 2020

          Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Địa chỉ và thời gian nhận bài tham luận

          Bài viết gửi về địa chỉ: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

          Hoặc Email:

          Thời gian nhận đăng ký tóm tắt tham luận: trước ngày 02/5/2020

          Thông tin về việc chấp nhận các tóm tắt tham luận: trước ngày 01/6/2020

            Thời gian nhận báo cáo toàn văn: trước ngày 31/8/2020

          Thông tin liên hệ: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

          Số điện thoại: 0243.8383315 hoặc 0911922161 (CV. Nguyễn Thu Hương).

4. Thể lệ gửi báo cáo

          - Báo cáo gửi Hội nghị là bài chưa công bố trên Sách, Báo, Tạp chí hay Hội nghị khoa học khác.

          - Tóm tắt: Không quá 10 dòng, nêu bật những nội dung chính và đóng góp mới của công trình nghiên cứu.

          - Từ khóa: 3 đến 5 từ.

          - Báo cáo toàn văn tham luận được trình bày bằng Tiếng Việt; có độ dài từ 8-10 trang (kể cả phần tài liệu tham khảo); định dạng bằng Font chữ Times New Roman; Cỡ chữ 13 trên khổ giấy A4, giãn dòng Exactly12pt; Tiêu đề của mục lớn được in đậm, mục nhỏ in nghiêng.

          - Các báo cáo sẽ được phản biện, thẩm định về nội dung khoa học. Những báo cáo có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn in trong Tuyển tập Hội nghị có tiêu đề “Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững” (có chỉ số ISBN). Kinh phí đăng bài báo cáo tham dự Hội nghị sẽ được nêu trong Thông báo số 2.

5. Cấu trúc bài báo cáo

          - Tên tham luận; Họ và tên tác giả (tác giả chính viết trước); Tên đơn vị công tác.

          - Tóm tắt;

          - Từ khóa;

          - Nội dung báo cáo gồm 3 phần: Mở đầu (tổng quan tình hình nghiên cứu; tính thời sự của vấn đề; đặt vấn đề);  Nội dung (nội dung nghiên cứu đã thực hiện);  Kết luận (kết quả của nghiên cứu, hướng nghiên cứu tiếp theo…).

          - Chú thích trích dẫn dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang (restart each page).

          -  Phần Tài liệu tham khảo được trình bày ở cuối báo cáo. Chỉ liệt kê những tài liệu được trích dẫn trong báo cáo.

          - Cuối bài viết, tác giả ghi địa chỉ Email, Số điện thoại di động để Ban Tổ chức liên hệ, trao đổi.

          Kính mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của các nhà khoa học.

          Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HUMG Eoffice;

- Lưu: HCTH; KHCN; VPKLLCT.(Hương)

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS. TS Trần Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: