Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Ngân hàng câu hỏi thi của Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênini In E-mail
Tuesday, 19 April 2016
Ngân hàng câu hỏi thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1 và phần 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC –LÊNIN

(PHẦN 1)

1.      1. Phân tích những điều kiện và tiền đề cho sự ra đời triết học Mác.

2.     2. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Hãy phân tích cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm?

3.     3. Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học.

4.      4. Phân tích phương thức và hình thức tồn tại của vật chất.

5.      5. Trình bày nguồn gốc, bản chất của ý thức.

6.     6. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận khi nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.

7.      7. Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật. Nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến?

8.      8. Phân tích nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật. Nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nguyên lý về sự phát triển?

9.      9. Phân tích quan niệm của triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa "cái riêng" và "cái chung". Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân.

10.  10. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu quan hệ này.

11.  11. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫy nhiên. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên mối quan hệ này.

12.  12. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ này.

13.  13. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu mối quan hệ này.

14.  14. Trình bày nội dung quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ quy luật này.

15.  15. Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Ý nghĩa  phương pháp luận được rút ra từ quy luật này.

16.  16. Phân tích nội dung của quy luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ quy luật này.

17.  17. Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

18. 18. Trình bày quan điểm của V.I. Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý.

19.  19. Phân tích vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội?

20.  20. Phân tích quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất.

21.  21. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

22.  22. Tồn tại xã hội là gì? Phân tích vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội.

23.  23. Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.

24.  24. Hình thái kinh tế - xã hội là gì? Vì sao nói sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?

25. 25. Trình bày định nghĩa giai cấp của Lênin. Phân tích vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.

26.  26. Tại sao nói cách mạng xã hội là phương thức thay thế của các hình thái kinh tế - xã hội?

27.  27. Phân tích bản chất con người theo quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Ý nghĩa phương pháp luận khi nghiên cứu vấn đề này.

28.  28. Tại sao nói quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử?

 

Trưởng bộ môn

 

 

Nguyễn Thi Phương

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC –LÊNIN

(PHẦN 2)

1.      1. Sản xuất hàng hóa là gì? Trình bày điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa.

2.     2. Trình bày khái niệm và phân tích hai thuộc tính của hàng hóa.

3.     3. Phân tích tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.

4.     4. Thước đo lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.

5.     5. Bản chất của tiền tệ. Phân tích chức năng thước đo giá trị của tiền tệ.

6.     6. Phân tích nội dung và tác dụng của quy luật giá trị.

7.     7. Trình bày công thức chung của tư bản.

8.     8. Sức lao động là gì? Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa.

9.     9. Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

10.   10. Tư bản là gì ? Phân biệt tư bản bất biến và tư bản khả biến.

11.   11. Giá trị thặng dư là gì? Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư siêu ngạch.

12.    12. Phân biệt tỷ suất giá trị thặng dư với khối lượng giá trị thặng dư.

13.    13. Tích lũy tư bản là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản.

14.    14. Phân biệt tích tụ tư bản và tập trung tư bản.

15.     15. Phân biệt tuần hoàn và chu chuyển của tư bản.

16.    16. Phân biệt tư bản cố định và tư bản lưu động.

17.     17. Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất tư bản xã hội.

18.     18. Lợi nhuận là gì? Tại sao nói lợi nhuận là hình thái biến tướng của giá trị thặng dư?

19.     19. Tỷ suất lợi nhuận là gì? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.

20.      20. Sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.

21.     21. Tư bản thương nghiệp là gì? Bản chất của lợi nhuận thương nghiệp?

22.     22. Tư bản cho vay là gì? Bản chất của lợi tức cho vay.

23.    23. Công ty cổ phần là gì ? Lợi tức cổ phần, thị giá cổ phiếu, lợi nhuận sáng lập.

24.    24. Bản chất của địa tô TBCN và các hình thức địa tô?

25.    25. Những nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền.

26.    26. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

27.    27. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

28.    28. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản.

29.    29. Khái niệm giai cấp công nhân, hai thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân.

30.   30.  Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

31.     31. Tính tất yếu của sự hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân.

32.    32.  Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

33.    33. Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

34.    34.  Khái niệm dân tộc. Trình bày cương lĩnh dân tộc của Lênin.

35.     35. Khái niệm tôn giáo. Những nguyên nhân chủ yếu tôn giáo còn tồn tại trong chủ nghĩa xã hội.

36.      36. Các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.

 

                                                                                          Trưởng bộ môn

 

 

                                                                                        Nguyễn Thi Phương

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: