Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bộ môn Pháp luật In E-mail
Friday, 07 November 2014

I. Thông tin chung:

- Văn phòng: 1202, Nhà C Đại học Mỏ - Địa chất,

- Địa chỉ:18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Số ĐT:

- Email:

- Webiste:

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Pháp luật thuộc Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập trên cơ sở nhóm chuyên môn giảng dạy Pháp luật đại cương Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin theo Quyết định số 1147/QĐ-MĐC ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Trước khi Bộ môn được thành lập, việc giảng dạy và phổ biến pháp luật trong Trường đặc biệt là giảng dạy môn Pháp luật đại cương cho sinh viên đã được nhà trường quan tâm chỉ đạo với sự tham gia của Khoa Lý luận Chính trị và Phòng Công tác chinh trị - Sinh viên.

Thời kì đầu, môn Pháp luật đại cương là môn học có tính chất bổ sung, chỉ giảng dạy cho sinh viên Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh và Khoa Cơ – Điện. Việc thành lập Bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giảng dạy pháp luật trong nhà trường. Bên cạnh việc giảng dạy môn Pháp luật đại cương Bộ môn còn được Nhà trường định hướng giao cho các nhiệm vụ khác như tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia công tác pháp chế, làm công tác tư vấn pháp luật cho các đơn vị, cán bộ, sinh viên trong trường. Trải qua 3 năm xây dựng và phát triển, bộ môn đã từng bước đảm nhiệm những công việc được giao và đang hướng tới đảm nhiệm công tác giảng dạy các môn về luật, luật chuyên ngành trong trường.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

- Danh sách các đơn vị:

- Đội ngũ cán bộ khoá 2004-2019: Tổng số: 04; PGS.TS: 01; Thạc sỹ Giảng viên: 02; CN. GV: 01.

3. Cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm: Văn phòng: 20m2

4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo: Tham gia đào tạo 20 khóa sinh viên chinh quy, vừa làm vừa học.

- Đề tài công trình  NCKH: 02 đề tài cáp cơ sở; 02 bài báo khoa học; 07 Báo cáo khoa học.

- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng: 01.

- Công tác đoàn thể:

- Công tác và hoạt động sinh viên: Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy chế đào tạo… cho sinh viên.

5. Mục tiêu và Định hướng phát triển

- Công tác đào tạo: Thực hiện có chất lượng công tác giảng dạy Pháp luật đại cương và các môn luật chuyên ngành khi được phân công.

- Công tác cán bộ: Phấn đấu đến 2018 đạt 100% cán bộ có trình độ trên đại học; 01 cán bộ đi làm NCS.

- Đề tài công trình NCKH và Dự án: Hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017; đăng kí thành công 02 đề tài khác cho đến năm 2020.

- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng: Biên soạn và xuất bản 01 giáo trình; biên soạn 02 bài giảng định hướng xuất bản thành giáo trình phục vụ đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.

- Công tác đoàn thể: Phấn đấu có Tổ công đoàn độc lập.

- Công tác và hoạt động sinh viên: Trở thành bộ phận nòng cốt làm công tác tư vấn pháp luật cho sinh viên.

6. Khen thưởng

- Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2015-2016; Tập thể Lao động xuất sắc 2016-2017.

- Cá nhân:

II. Ban lãnh đạo

-       Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Bình Yên

III. Các thành viên bộ môn

-       Cán bộ giảng dạy:

o   ThS.GV. Dương Thị Tuyết Nhung

o   ThS.GV. Đào Thị Tuyết

o   CN.GV. Nguyễn Lê Hà Giang

IV. Liên kết ngoài như mạng xã hội ( nếu có)

C. THÔNG TIN CÁN BỘ

I.  PGS. TS Nguyễn Bình Yên

- Họ và tên: Nguyễn Bình Yên

- Ngày tháng năm sinh: 15/01/1955

- Đơn vị: Bộ môn Pháp luật

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn

- Giới tính: Nam

- Số điện thoại cơ quan: 0

- Số điện thoại cá nhân: 0912128186

- Email:

1. Quá trình đào tạo

- Từ năm 1976 đến năm 1981: Học Đại học Mỏ - Địa chất

- Từ năm 1981 đến năm 1985: Học Trường Nguyễn Ai Quốc V và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Từnăm 1989 đến năm 1992: Thực tập sinh khoa học Đại học Tổng hợp Raxtov Liên bang Nga.

- Từ năm 1994 đến năm 1999: NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Quá trình công tác

- Từ năm 1981 đến năm 1999:Giảng viên Bộ môn Mác – Lênin nay là Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Từ năm 1999 đến năm 2007: Giảng viên kiêm nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Từ năm 2007-2015: Trưởng khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Mỏ - Địa chất;

- Từ năm 2015 đến nay: Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Mỏ - Địa chất.

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

1) Nguyến Bình Yên: Ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng phong kiến đối với con người Việt Nam hiện nay. 2002, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Sách chuyên khảo. 

2) Nguyễn Bình Yên và nhiều người khác: Tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới đất nước. 1996, Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Sách tham khảo.

3)Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên), Nguyễn Bình Yên và nnk: Sự Biến động của thang giá trị đao đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. 1998, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội. Sách tham khảo.

4)Nguyễn thế Kiệt (chủ biên), Nguyễn Bình Yên và nnk: Ảnh hưởng của đạo đức phong kiến trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở Việt Nam hiện nay. 2002. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội. Sách tham khảo.

5)Nguyễn Thế Kiệt (chủ biên), Nguyễn Bình Yên và nnk: Đạo đức người cán bộ lãnh đạo chính trị hiện nay – Thực trạng và giải pháp, Nxb CTQG, Hà Nội-2005.

6) Trịnh Thị Kim Ngọc (chủ biên), Nguyễn Bình Yên và nnk: Con người và văn hóa từ lý luận đến thực tiễn phát triển. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2009.

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ

- Tiến sỹ: 0

- Thạc sỹ: 7

5. Các hướng nghiên cứu chinh

- Hình thái khinh tế xã hội;

- Con người, nguồn nhân lực

- Giáo dục và đào tạo

- Văn hóa, đạo đức, lối sống…

- Tư tưởng chinh trị, nhà nước và nhà nước pháp quyền…

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

- Cấp Nhà nước: Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển con người Việt Nam (Hồ Sĩ Quý chủ nhiệm), 2006, loại Khá.

- Cấp Bộ:

1) Nguyễn Bình Yên Chủ nhiệm: Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào nhận thức con đường phát triển lịch sử - tự nhiên của Việt Nam; nghiệm thu 2003, loại Tốt.

2) Nguyễn Bình Yên Chủ nhiệm: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý các trường Đại học, Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay; nghiệm thu 2006, Loại Tốt.

3) Nguyễn Bình Yên Chủ nhiệm:Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, giáo dục sinh viên phù hợp với đào tạo theo tín chỉ học phần trong Trường ĐH Mỏ - Địa chất; nghiệm thu 2008, Loại Tốt.

4) Nguyễn Bình Yên Chủ nhiệm:Nghiên cứu đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của kỹ sư tốt nghiệp trường Đại học Mỏ - Địa chất (qua thực tế một số đơn vị thuộc lĩnh vực Mỏ - Địa chất khu vực phía Bắc;nghiệm thu 2010; Loại Tốt.

Tham gia 07 đề tài cấp Bộ và chủ trì 03 đề tài cấp cơ sở khác.

7. Bài báo tạp chí

- Quốc tế :

- Trong nước :

1) Nguyễn Bình Yên:Thử tìm mối quan hệ giữa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức Nho giáo, TC Nghiên cứu Lý luận, số 5, 1996.

2) Nguyễn Bình Yên: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức người công an cách mạng,TC Trật tự an toàn xã hội, số 10, 1996.

3) Nguyễn Bình Yên: Tư tưởng Hồ Chí Minh về khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức phong kiến trong cán bộ, Nghiên cứu lý luận, số 5, 1997.

4) Nguyễn Bình Yên: Một số suy nghĩ về đặc trưng cơ bản của của ý thức hệ phong kiến Việt Nam,TC Thông tin khoa học xã hội, sô 7, 1997.

5) Nguyễn Bình Yên: Người xưa quan niệm như thế nào về đội ngũ những người cầm quyền, TC Báo chí Tuyên truyền, số 6, 1997.

6) Nguyễn Bình Yên: Vấn đề duy trì và cải biến phong tục tập quán,TC Tư tưởng văn hóa. số 12, 1997.

7) Nguyễn BÌnh Yên: Mấy suy nghĩ về vấn đề khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức phong kiến trong đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta, TC Triết học, số 3, 1998.

8) Nguyễn Bình Yên: “Nguyên lý mẹ” – Truyền thống tôn trọng phụ nữ hay “Trọng nam khinh nữ”,TC Lao động và Xã hội, số 3, 1998.

9) Nguyễn Bình Yên:Nhận thức mối quan hệ giữa chức năng lãnh đạo và quản lý của người cán bộ.TC Thông tin Khoa học xã hội, số 3, 1998.

10) Nguyễn Bình Yên: Nhận diện và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tàn dư tư tưởng phong kiến trong cán bộ đảng viên.TC Xây dựng Đảng, số 4, 1998.

11) Nguyễn Bình Yên: Cải tạo phong tục tập quán trong giai đoạn hiện nay – Một số vấn đề đặt ra.TC Thông tin Khoa học xã hội, số 2, 1998.

12) Nguyễn Bình Yên: Truyền thống tôn trọng phụ nữ hay tập quán “Trọng nam khinh nữ”.TC Khoa học về phụ nữ, số 1, 1998.

13) Nguyễn Bình Yên: Tiếp thụ và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.TC Xây dựng Đảng, số 10, 2000.

14) Nguyễn Bình Yên: Một số kinh nghiệm chỉ đạo phong trào NCKH sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất.TC Đại học và Gíao dục chuyên nghiệp, số 9, 2000.

15) Nguyễn Bình Yên: Vấn đề văn hóa, con người trong tư tưởng một số danh nhân dân tộc.TC Nghiên cứu con người, số 2, 2003.

16) Nguyễn Bình Yên: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ.TC Thông tin khoa học xã hội, số 9, 1006.

17) Nguyễn Bình Yên: Vấn đề đánh giá chất lượng giáo dục đại học hiện nay. TC Giáo dục Lý luận, số 11, 2010.

18) Nguyễn Bình Yên: Tư tưởng chính trị trong tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư. TC Triết học số 6, 2016.

19) Nguyễn Bình Yên – Lê Quốc Hiệp: Tư tưởng pháp trị trong tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư.TC Triết học số 5, 2017.

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo hội nghị quốc tế

- Bài báo hội nghị quốc gia:

1) Nguyễn Bình Yên: Vấn đề văn hóa, con người trong tư tưởng một số danh nhân dân tộc. Hội nghị khoa học Chương trình KX.05 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học cấp trường

1) Nguyễn Bình Yên:Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, vận dụng vào việc đấu tranh khắc phục tập quán “trọng nam khinh nữ” hiện nay.Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 11, 1997.

2) Nguyễn Bình Yên: Các yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam và vấn đề củng cố, nâng cao bản chất giai cấp công nhân, năng lực lãnh đạo của Đảng hiện nay.  Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 12, 1998.

3) Nguyễn Bình Yên:Quá trình lịch sử - tự nhiên của Việt Nam dưới ánh sáng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội. Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13, 1999.

4) Nguyễn Bình Yên:Nghiên cứu, xây dựng bảng thang giá trị làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp lọai đạo đức sinh viên và vận dụng vào công tác quản lý sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay.Tuyển tập các công trình khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất, số 31, 9/2000.

5) Nguyễn Bình Yên:Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 14, Quyển 7, 2000.

6) Nguyễn Bình Yên:Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ.  Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 14, Quyển 7, 2000.

7) Nguyễn Bình Yên:Vấn đề đánh giá, xếp loại đạo đức sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất - thực trạng và những vấn đề đặt ra. Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất, số 32, 2001.

8) Nguyễn Bình Yên:Phương pháp tiếp cận nền văn minh của A.Toffler và những hạn chế của nó. Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 2002.

9) Nguyễn Bình Yên:Tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ tiếp cận từ góc độ văn hóa, nguồn nhân lực. Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 2002.

10) Nguyễn Bình Yên:Vấn đề con người, văn hóa trong tư tưởng danh nhân văn hóa dân tộc Nguyễn Trãi.Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16, 2004.

11) Nguyễn Bình Yên:Giá trị Đông Á và giá trị truyền thống Việt Nam - sự tương đồng và khác biệt.Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 18, 2008.

12) Nguyễn Bình Yên:Mô hình tổ chức, quản lý, giáo dục sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 18, 2008.

13) Nguyễn Bình Yên:Giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Hiện tượng khoa học tầm vóc quốc tế và thời đại sâu sắc.Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, 2010.

14) Nguyễn Bình Yên:Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, 2010.

15) Nguyễn Bình Yên:Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư ở Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị Khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012.

16) Nguyễn Bình Yên:Giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị Khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012.

17) Nguyễn Bình Yên: Đồng thuận xã hội và vấn đề xây dựng đồng thuận xã hội ở Việt Nam hiện nay.Hội nghị Khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014.

18) Nguyễn Bình Yên:Động lực phát triển trong hội nhập quốc tế của Việt Nam nhìn từ góc độ quy luật mâu thuẫn. Hội nghị Khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 2014.

19) Nguyễn Bình Yên:Tư tưởng đạo đức trong tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư.Kỷ yếu HNKH trường ĐH Mỏ-Địa chất số 22, 2016.

20) Nguyễn Bình Yên – Lê Quốc Hiệp: Tư tưởng pháp trị trong tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư.Kỷ yếu HNKH trường ĐH Mỏ-Địa chất số 22, 2016.

9. Khen thưởng

- Năm 2012: Huân chương Lao động Hạng Ba; QĐ 959 QĐ/CTN 3/7/2012.

- Năm 2007: Bằng khen Thủ tướng, số 1067/GD-ĐT 17/8/2007.

- Năm 2001: Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, số 6238/GD-ĐT 23/4/2001.

- Năm 2004: Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, số 1980/GD-ĐT 23/4/2004.

II. ThS. Đào Thị Tuyết

III. ThS. Dương Thị Tuyết Nhung

IV. CN Nguyễn Lê Hà Giang


Lãnh đạo đơn vị
nguyen_binh_yen.jpg  
   Trưởng Bộ môn
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Bình Yên  
Nhiệm kỳ 2014 - 2019 
 
nguyen_binh_yen.jpg    1. NGUT.PGS.TS. Nguyễn Bình Yên 
- Ngày sinh: 15/01/1955
- Quê quán: Hải Dương.
- Địa chỉ liên hệ: Cầu Giấy, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp: 
+ 1981: Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
+1985: Trường Nguyễn Ái Quốc V - Trường Tuyên huấn Trung ương.
+ 1999: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1981.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: 
+ 2007-2012: Trưởng khoa Lý luận chính trị.
+ 2012-2015: Trưởng khoa Lý luận Chính trị
+ 2008-2013: Trưởng BM Nguyên lý CN Mác - Lênin.
- Chức vụ đảm nhiệm ở đơn vị khác:
+ Đảng ủy viên Trường khóa XV, XVII.
+ 1999-2003: Trưởng phòng Công tác Chính trị. 
+ 2005-2007: Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.
+ 2003-2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ Chủ biên 01 giáo trình cấp trường cho Cao học và NCS.
+ Chủ biên 01 sách chuyên khảo.
+ Tham gia 5 sách tham khảo.
+ 19 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành.
+ Chủ trì 04 đề tài NCKH cấp Bộ đạt loại Tốt - Xuất sắc
+ Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, 07 đề tài cấp Bộ khác.
+ Chủ trì 05 đề tài NCKH cấp cơ sở.
+ 19 tham luận tại các HNKH cấp Trường, Quốc gia.
- Hình thức khen thưởng:
+ Huân chương lao động hạng III.
+ Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng II.
+ Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ (2007).
+ 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (2001, 2004).
+ Bng khen của Trung ương Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam (2006).
+ Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2010).
Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (năm học 2008-2009).
+ 14 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
.
   
nguyen_thi_nu.jpg  2. GVC.ThS. Nguyễn Thị Nụ
- Ngày sinh: 27/3/1961.
- Quê quán:Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp: 
+ 1983: Đại học Tổng hợp Hà Nội.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/11/1984.
- Chức vụ đảm nhiệm:
+ 2007-2012: Phó Trưởng khoa. Lý luận Chính trị.
+ 2012 - đến nay: Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị.
+2008-2013: Phó BM Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Hình thức khen thưởng:
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Nghỉ hưu: 4/2016.
 tuyet_13.jpg  
3. ThS.GV. Đào Thị Tuyết
- Ngày sinh: 19/10/1990
- Quê quán:  Khoái Châu, Hưng Yên.
- Địa chỉ liên hệ: Khoái Châu, Hưng Yên.
- Năm/ Trường tốt nghiệp: 
+ 2013: Đại học Luật Hà Nội.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/2015.
- Chức vụ đảm nhiệm:
Giảng viên


 nguyen_le_ha_giang_.jpg  3. CN.GV. Lê Thị Hà Giang
- Ngày sinh: 1991
- Quê quán:Cầu Giấy,  Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ
- Năm/ Trường tốt nghiệp: 
+ 2013: Đại học Luật Hà Nội.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/2014.
- Chức vụ đảm nhiệm:
Giảng viên
 

duong_tuyet_nhung.jpg           3. ThS.GV. Dương Thị Tuyết Nhung
- Ngày sinh: 1976
- Quê quán:Thái Nguyên.
- Địa chỉ liên hệ: Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp: 
+ 2015: Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 4/2016.
- Chức vụ đảm nhiệm: Phó Phòng Hành chính Tổng hợp, Giảng viên