Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh" In E-mail
Tuesday, 16 March 2010

Khoa Lý luận Chính trị trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay".

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:  37 /LLCT
         Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

       
       Theo kế hoạch, Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” của Trường Đại học Mỏ - Địa chất do Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì thực hiện dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2010. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với kế hoạch hoạt động khoa học của Nhà trường và thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường, Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng kính báo tới Qúy cơ quan và các cộng tác viên như sau:  
            1. Hội thảo sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 5 năm 2010.

            2. Ban Tổ chức tiếp tục nhận bài tham gia Hội thảo của các đơn vị và cá nhân đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2010.

            Kính mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các đơn vị và các đồng chí.

            Mọi liên hệ xin trao đổi qua TS. Nguyễn Văn Sơn – ĐT: 0913.074583

            Bài viết gửi về Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Mỏ - Địa chất – Đông Ngạc - Từ Liêm – Hà Nội, địa chỉ Email: .                      
Nơi nhận:

     - Ban Giám hiệu (để báo cáo);

     - Các đơn vị trong Trường;

     - Các đơn vị liên quan và cộng tác viên;

     - Các Bộ môn;     
    
- Lưu: VPK.

TRƯỞNG KHOA

PGS. TS Nguyễn Bình Yên
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: