Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo về về việc nộp giấy phép thi lại các môn NLCN Mác-Lênin p1,p2, PLĐC, C In E-mail
Monday, 15 March 2010

Thông báo của Khoa Lý luận Chính trị yêu cầu sinh viên các Khóa 52, 53, 54 làm thủ tục và nộp giấy phép thi lại.

               Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010      

Theo kế hoạch học tập của Phòng Đại học & Sau đại học, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức thi lại các môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1, phần 2, môn Pháp luật đại cương, môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cho sinh viên các khóa 52, 53 và 54.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Khoa Lý luận Chính trị yêu cầu:

-  Sinh viên các lớp làm thủ tục thi lại tại Phòng Đại học & Sau đại học;
- Nộp giấy phép thi lại tại Văn phòng Bộ môn NLCN Mác – Lênin   (Phòng 12.2), hoặc Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị (Phòng 12.10);
- Thời gian nhận giấp phép: trước ngày 23 tháng 03 năm 2010.
Sau thời gian trên (ngày 23/03/2010) Khoa không nhận giấy phép thi lại.

 Phòng thi sẽ thông báo vào ngày 26/3, thứ Sáu trên bảng tin và website. 

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: