Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |   Từ “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuô  |   Phòng ngừa, đấu tranh chống lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nh  |   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Khoa Lý luận chính trị

I. Thông tin chung

Văn phòng: Phòng 12-01, Nhà C-12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 02438383315

Email: hoặc

Webiste: http://pol.humg.edu.vn/

Sứ mệnh: Khoa Lý luận Chính trị có sứ mệnh trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng, những tri thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống pháp luật Việt Nam, trên cơ sở đó, người học vận dụng sáng tạo những tri thức này vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những vấn đề mà thực tiễn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN đặt ra.

Chức năng: Giảng dạy các học phần Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương và các học phần tự chọn Trường thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn… cho sinh viên các hệ đào tạo đại học; học phần Triết học và học phần tự chọn Lịch sử triết học và Phương pháp nghiên cứu khoa học cho hệ sau đại học cuả Trường. Ngoài ra, Khoa còn tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, đối tượng cảm tình Đảng do Đảng ủy Đại học Mỏ - Đa chất tổ chức.

Nhiệm vụ:

- Góp phần xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch giảng dạy các học phần thuộc Khoa học Lý luận chính trị theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý cán bộ, giảng viên theo phân cấp của Nhà trường.

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu của xã hội thông qua các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên.

- Tham gia các hoạt động chung của Nhà trường.

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 4249/QĐ.BGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 7 tháng 11 năm 2002, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trọng thể tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa. Từ đó đến nay, Khoa lấy ngày 7 tháng 11 hằng năm làm ngày truyền thống.

Đơn vị tiền thân của Khoa Lý luận chính trị là Bộ môn Mác – Lênin thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trưởng Bộ môn đầu tiên là Thầy Phạm Văn Thái.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Bộ môn đã chuyển và trực thuộc một số đơn vị trong Trường. Từ năm 1966 đến 1985, Bộ môn là đơn vị thuộc Phòng Tuyên huấn. Năm 1985, Bộ môn được tách ra khỏi Phòng Tuyên huấn và phát triển thành Ban Mác – Lênin do Thầy Phan Văn Tụy là Trưởng Ban. Ban có 3 Bộ môn: Triết học, Kinh tế Chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1988, Ban được chuyển thành Bộ môn Mác – Lênin, thuộc Ban Khoa học cơ bản (nay là Khoa Khoa học Cơ bản), Thầy Phan Văn Tụy làm Trưởng Bộ môn.

Năm 1995, Bộ môn được tách ra, trực thuộc Ban Giám hiệu, Thầy Nguyễn Đình Tần làm Trưởng Bộ môn.

Năm 2002, Bộ môn phát triển thành Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, TS. Trần Đình Thảo làm Trưởng khoa, Khoa có 4 Bộ môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 6 tháng 5 năm 2008, theo yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giáo dục và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa đổi tên thành Khoa Lý luận Chính trị với 3 Bộ môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 2015, Khoa có thêm Bộ môn Pháp luật được thành lập do theo Quyết định 1147/QĐ-MĐC ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Từ ngày thành lập đến nay, mặc dù có lúc sáp nhập ở các đơn vị khác nhau, tập thể cán bộ viên chức Khoa Lý luận Chính trị luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện sứ mệnh của Đại học Mỏ - Địa chất qua từng thời kỳ.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong Khoa

Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin: 06 viên chức

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: 05 viên chức

Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 05 viên chức

Bộ môn Pháp luật: 04 viên chức.     

Chuyên viên văn phòng: 01

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Công tác đào tạo

Khoa đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần bắt buộc cho hệ đại học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1, phần 2), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các học phần tự chọn:  Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tâm lý học đại cương, Tiếng Việt thực hành,Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; học phần Triết học, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (hệ sau đại học). Lịch sử Triết học cho hệ Sau đại học.

Ngoài giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo, Khoa còn đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị cho sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua các buổi báo cáo thời sự, Tuần Công dân sinh viên; các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới, cho quần chúng ưu tú đang phấn đấu trở thành đảng viên.

Phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng trong công tác giang dạy các môn Lý luận Chính trị và Tuần Công dân sinh viên theo kế hoạch hợp tác toàn diện của Nhà trường.

Nghiên cứu khoa học: Hiện tại, Khoa đang có một đội ngũ giảng viên có số lượng và trình độ tốt nhất từ trước tới nay. Để phục vụ cho hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng. Trong vòng 5 năm qua, 01 đề tài cấp Bộ hoàn thành đạt kết quả tốt, 04 cuốn sách chuyên khảo được xuất bản, 06 đề tài cấp cơ sở được duyệt; 01 bào báo đăng Quốc tế có chỉ sô ISI; 19 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí chuyên ngành; 78 báo cáo khoa học cấp Trường; sinh hoạt học thuật tại Bộ môn với những đề tài thiết thực, hướng vào hoàn thiện tri thức và nâng cao chất lượng giảng dạy vẫn luôn được duy trì.

Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng:

Các học phần bắt buộc do Khoa giảng dạy đều có giáo trình cấp quốc gia, do Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định. Các bộ môn trên cơ sở đó tiến hành soạn bài giảng cho phù hợp với yêu cầu. Hiện nay, Khoa đang tiến hành chuẩn bị cho việc xuất bản 02 giáo trình cấp Trường phục vụ 02 học phần tự chọn (Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước). Dưới đây là danh mục sách dùng trong quá trình giảng dạy, học tập và tham khảo cho sinh viên của các Học phần Khoa quản lý.

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Dùng trong các trường ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb CTQG, Hà Nội, 2014. (Giáo trình chính)

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Dùng trong các trường ĐH, CĐ),Nxb CTQG, Hà Nội, 2006.

[3] Nguyễn Hữu Vui, Lịch sử Triết học, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006.

[4] TS. Phạm Văn Sinh, GS Phạm Quang Phan (đồng chủ biên), Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb CTQG, Hà Nội, 2009.

[5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb CTQG, Hà Nội, 1998.

[6] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Nxb CTQG, Hà Nội, 1998.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb CTQG, Hà Nội, 2014. (Giáo trình chính)

[8] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội.

[9] TS. Trần Thị Phúc An, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2014.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb CTQG, Hà Nội, 2012. (Giáo trình chính)

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường ĐH, CĐ), tái bản lần thứ nhất, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006.

[12] Đinh Xuân Lý, Đoàn Minh Huấn, Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb LLCT, Hà Nội, 2008.

[13] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, Ĩ), Nxb CTQG, Hà Nội, 2005.

[14] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2014. (Giáo trình chính)

[15] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2013.

[16] ThS. Lê Minh Toàn: Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.

[17] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu giảng dạy về Luật Phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật, Hà Nội, 2014.

[18] Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Pháp luật: Bài giảng Pháp luật đại cương, Hà Nội, 2017.

[19] Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2008), Chuẩn mực giao tiếp thời hội nhập, NXB Lao Động &Xã hội.

[20] PGS. TS Vũ Hoàng Ngân, ThS Trương Thị Nam Thắng (2009), Xây dựng và phát triển nhóm làm việc, NXB Phụ nữ.

[21] GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân (2011), Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

[22] James Borc (2008), Ngôn ngữ cơ thể, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

[23] https://www.academia.edu/ Hà Đình Thi, Kỹ năng thuyết trình.

[24] Andrew Leigh (2008), Giải mã sức hút cá nhân, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[25] you tube 123 TV,  Hướng dẫn luyện hơi thở để có giọng nói hay.

[26] you tube 123TV, Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc.

[27] you tube 123TV, Kỹ năng phỏng vấn.

[28] Bài giảng “Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính”, Khoa Lý luận chính trị, ĐH Mỏ - Địa chất.

[29] Nguyễn Hữu Thân, Nguyễn Thị Kim Huệ (2011), Kỹ thuật trình bày văn bản,Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

[30] Vương Thị Kim Thanh (2012) - Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản – Nxb Thống Kê.

[31] Nguyễn Minh Thuyết (2008), Tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[32] Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

[33] Nguyễn Xuân Thức (Chủ biên - 2011), Giáo trình Tâm lý học đại cương,  Nxb Đại học Sư phạm.

[34] GS.TS Nguyễn Quang Uẩn – TS. Nguyễn Văn Lũy – TS. Đinh Văn Vang (2008),Giáo trình Tâm lý học đại cương, Nxb Thế giới.

[35] Trần Trọng Thủy (2002), Bài tập thực hành tâm lý học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[36] Bùi Minh Toán – Lê A- Đỗ Việt Hùng, Tiếng Việt thực hành, NXB GD, 1998. (Giáo trình/bài giảng)

[37] Hoàng Anh (chủ biên) - Phạm Văn Thấu, Tiếng Việt thực hành, NXB CT-HC, Hà Nội 2010.

[38] Richard Paul; Linda Elder (2015): Cẩm nang tư duy phản biện, khái niệm và công cụ, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[39] Richard Paul; Linda Elder (2015): Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[40] Anthony Weston (2013): Viết gì cũng đúng, Nxb Lao động

[41] Madsen Pirie (2016): Cãi gì cũng thắng, Tư duy lôgic – Lập luận sắc bén – Tranh luận thành công. Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch, Nxb Lao động – xã hội.

[42] Brandon Royal (2016): 50 nguyên tắc tư duy thông suốt và hiệu quả, Khánh Chương dịch, Nxb Lao động – xã hội.

[43] Phạm Đình Nghiệm(2007): Nhập môn lôgic học, Nxb ĐHQG, Tp Hồ Chí Minh.

[44] PGS.TSKH Bùi Loan Thùy; PGS. TS Phạm Đình Nghiệm (2010): Kỹ năng mềm, Nxb ĐH Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; Chương 3.

Công tác đoàn thể:

Chi đoàn Đoàn thanh niên: Chi đoàn thanh niên khoa Lý luận Chính trị gồm 06 đoàn viên, độ tuổi trung bình 30 tuổi. Trong đó có: 01 tiến sĩ, 03 thạc sĩ và 02 cử nhân; 04 đảng viên và 02 quần chúng. Với số lượng đoàn viên không nhiều nhưng Chi đoàn khoa Lý luận Chính trị luôn nêu cao vai trò xung kích trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là trong công tác chuyên môn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Các đoàn viên trong Chi đoàn phần lớn là cán bộ giảng dạy, đảm nhiệm khối lượng công việc khá lớn. Trong những năm vừa qua, các đoàn viên trong Chi đoàn đã cố gắng khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hoạt động khoa học trong và ngoài trường, có nhiều bài báo trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các đoàn viên trong chi đoàn cũng luôn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao do nhà trường phát động và đạt được những thành tích

nhất định (….).

Công đoàn: 

Công đoàn khoa Lý luận chính trị có 20 đoàn viên sinh hoạt trong 3 Tổ công đoàn. Trong những năm qua, công đoàn Khoa luôn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào mọi mặt hoạt động của Khoa và Nhà trường. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia tích cực mọi hoạt động do Khoa và Nhà trường phát động. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức. Kịp thời sẻ chia, thăm hỏi cán bộ, đoàn viên và người thân khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ… Nhiều năm liên tục Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị đạt danh hiệu công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc.

Tổ nữ công

Tổ nữ công Khoa lý luận chính trị có 12 đoàn viên. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi ủy và công đoàn Khoa, tổ nữ công Khoa thường xuyên vận động nữ đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ mới. Động viên phụ nữ tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, các cuộc hội thảo, tọa đàm của Công đoàn và Ban Nữ công Trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà. Tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… nhằm động viên khích lệ tinh thần của nữ cán bộ viên chức.

4. Mục tiêu và Định hướng phát triển

Công tác đào tạo: Là một trong những nội dung quan trọng nhất để Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện sứ mệnh của mình với xã hội. Xuyên suốt nhận thức này, Khoa Lý luận Chính trị cũng xác định sứ mệnh của mình là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở mảng hoạt động này với những mục tiêu: Giảng dạy với chất lượng ngày càng tốt hơn các học phần được giao thuộc Khoa học Lý luận chính trị ở các hệ đào tạo trong và ngoài trường.

Định hướng phát triển: Trong vòng 5 – 7 năm tới, xây dựng lộ trình mở thêm 1-2 học phần tự chọn thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn theo hướng rèn luyện kỹ năng mềm cho người học theo chuẩn CDIO.

Công tác cán bộ: Cán bộ là mấu chốt của sự thành công trong mọi hoạt động của Nhà trường cũng như của Khoa. Đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên của đơn vị để đáp ứng yêu cầu không ngừng đổi mới, phát triển của Nhà trường và của ngành Giáo dục. 

Mục tiêu: Đảm bảo 100% cán bộ giảng dạy đạt trình độ sau đại học, có nghiệp vụ sư phạm, thành thục kỹ năng giảng dạy, sử dụng công nghệ tiên tiến phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Quy hoạch, bồi dưỡng 5 cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, tin học, phẩm chất, đạo đức tốt có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý, các tổ chức đoàn thể của đơn vị và Nhà trường.

Định hướng phát triển: Trong vòng 5 – 7 năm tới có 01- 02 cán bộ đạt học hàm PGS; 50% cán bộ đạt trình độ tiến sĩ; 03 – 05 cán bộ đạt chức danh GVC. Trên 02 cán bộ được đề bạt giữ vị trí quản lý ở cấp Trường, Phòng, Ban.

Đề tài công trình NCKH và Dự án: Mục tiêu: nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên. Do đó, phấn đấu 100% cán bộ tham gia nghiên cứu KH bằng nhiều cách khác nhau như: viết bai đăng trên cac tạp chí khoa học chuyen ngành, tham luận tại các hội thảo và sinh hoạt học thuật...

Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo:

Mục tiêu: Trao đổi học thuật, kinh nghiệm với một số trường Đại học trong nước, trong khu vực, nâng cao năng lực thực tiễn. Phối hợp đào tạo với Đại học Y tế cộng đồng trong việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị

Định hướng phát triển: Mở rộng việc trao đổi kinh nghiệm với các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học tiên tiến ở các nước ở khu vực Đông Á, châu Âu; cán bộ tham gia các hội thảo quốc tế về các vấn đề liên quan đến chuyên môn. Phối hợp giảng dạy các môn Kỹ năng mềm cho một số trường trong khu vực lân cận.

Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng:

Mục tiêu: Phối hợp với Trung tâm Thông tin thư viện cung cấp đầy đủ danh mục tài liệu bắt buộc, tham khảo trong và ngoài nước phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên cũng như của giảng viên về lĩnh vực Lý luận chính trị.

Định hướng phát triển: Trong vòng 5 năm tới sẽ viết 02 giáo trình cấp Trường phục vụ cho học phần tự chọn.

Đảng bộ và công tác đoàn thể:

Mục tiêu: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo Ban chủ nhiệm Khoa, các tổ chức đoàn thể Khoa thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ của mình. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công đặt dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Khoa, phối hợp chặt chẽ nhằm động viên về tinh thần và vật chất cho cán bộ viên chức Khoa hoàn thành tốt nhiệm .

Định hướng phát triển: Trong vòng 5 năm tới 100% cán bộ đoàn viên phấn đấu kết nạp Đảng. Các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới phương thức hoạt động để có  những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hấp dẫn hơn, động viên, hỗ trợ tốt hơn cả về vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

5. Khen thưởng

- Nhiều năm trở lại đậy, Khoa Lý luận Chính trị có 01 viên chức được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 03 viên chức nhận được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 12 viên chức đạt Bằng khen cấp Bộ; 02 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 109 lượt viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; nhiều viên chức đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở nhiều năm liên tục, đặc biệt có đồng chí đạt trên 12 năm.

Trong những năm tiếp theo, công tác thi đua khen thưởng được định hướng như sau:

- Tập thể: Hằng năm Tập thể Khoa và các Bộ môn phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và đề nghị khen thưởng cấp Cao, cấp Nhà nước đối với Tập thể đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Cá nhân: Phấn đấu 15% cán bộ viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đề nghị khen thưởng cấp Cao, cấp Nhà nước đối với viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định.

II. Ban lãnh đạo

Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Phúc An, phụ trách hoạt động đào tạo, cán bộ, tư tưởng chính trị, đối ngoại.

Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, phụ trách quản lý các hoạt động văn thể, đời sống.

III. Ban hội đồng Khoa

IV. Ban hội đồng Khoa học Khoa

- TS. Trần Thị Phúc An - Trưởng khoa, Chủ tịch.

- ThS. Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng khoa, Ủy viên.

- PGS. TS Nguyễn Bình Yên - Trưởng Bộ môn Pháp luật, Ủy viên.

- TS. Nguyễn Thi Phương - Trưởng Bộ môn NLCN Mác - Lênin, Ủy viên.

- ThS. Lê Quốc Hiệp - Trưởng Bộ môn ĐLCM của ĐCS Việt Nam, Ủy viên.

- ThS. Lê Thị Yến - Bí thư Chi Đoàn, Ủy viên.

- ThS. Đỗ Thị Vân Hà, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Ủy viên.

- PGS. TS Nguyễn Văn Sơn - Cán bộ giảng dạy Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ủy viên.

V. Cán bộ hỗ trợ Khoa

-       Trợ lý văn thể khoa: Nguyễn Thu Hương

-       Bí thư chi đoàn cán bộ: Lê Thị Yến

VI. Các đơn vị thực thuộc Khoa

1. Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị

2. Bộ môn trực thuộc Khoa

2.1. Bộ môn Nguyên Lý Chủ nghĩa Mác-Lênin.

2.2. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.3. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.4. Bộ môn Pháp luật

VII. Liên kết ngoài như mạng xã hội ( nếu có)

  (Số liệu được thống kê đến ngày 16/5/2019)

 


Một số hình ảnh về hoạt động của Khoa


 fb_img_1478068042859.jpg
 Giải khuyến khích Hội thi cắm hoa "Đại học Mỏ - Địa chất 50 năm một chặng đường phát triển"

fb_img_1478068054530.jpg
 Đại diện Nữ công Khoa nhận giải Hội thi cắm hoa

hnvc2016-5.jpg 
 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm 2016
 20.10.16.5.jpg
 Nữ cán bộ của Khoa được khen thưởng nhận dịp 20/10
 chi_b_l_lun_chnh_tr_nhn_bng_khen_ti_hi_ngh_tng_kt_cng_tc_ng_2015.jpg
 Chi bộ nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục 2010-2015
 hdvn_2015.jpg
 Hội diễn văn nghệ cán bộ 2015
 van_the_2015.jpg
 Khen thưởng phong trào văn thể 
 khoa_tham_gia_gii_bng__cn_b_vin_chc_trng_nm_2016.jpg
 Cán bộ của Khoa tham gia giải bóng đá cán bộ 2015

 

ts._nguyn_bnh_yn_nhn_bng_khen_ca_th_tng_chnh_ph_2007.jpg
TS. Nguyễn Bình Yên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


hoi_nghi_1.jpg
hoi_nghi_2.jpg
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Trưởng khoa
nhiệm kỳ 2007-2012
KS Vũ Đình Thuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa chủ trì Hội nghị

hoi_nghi_3.jpg  tang_hoa_bcn_c_copy.jpg
PGS.TS Nguyễn Trường Xuân - Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị  Trưởng khoa - TS. Nguyễn Bình Yên cám ơn 
Ban chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2002-2007tang_hoa_cac_thay_c.jpg
Trưởng khoa - TS. Nguyễn Bình Yên
Chúc mừng các thày đã nghỉ hưu
thay_tuy_phat_bieu.jpg  
Thày Phan Văn Tụy - cán bộ lão thành đã nghỉ hưu của Khoa phát biểu với cán bộ trẻ  


cd31.jpg
ThS. GVC Đỗ Thị Kim Thanh (thứ 3 bên phải) tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường NK 20trao_qd2.jpg trao_qd1.jpg
Bí thư Chi bộ Phạm Công Thỉnh trao Quyết định kết nạp Đảng cho ĐV mới Đặng Thị Thanh Trâm Bí thư Chi bộ Phạm Công Thỉnh trao Quyết định kết nạp Đảng cho ĐV mới Nguyễn Thị Bích Lệ


an_nhan_giai.jpg chuc_mung_thi_sinhg.jpg
ThS. Trần Thị Phúc An nhận giải Ba cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thành ủy Hà Nội tổ chức PGS.TS. Nguyễn Bình Yên chúc mừng ThS Trần Thị Phúc An
phong_nhay_xa.jpg phuong_nhay_xa.jpg
ThS. Phí Mạnh Phong tham gia nhảy xa tại Hội khỏe 26-3-2008 GV trẻ Nguyễn Thi Phương tham gia nhảy xa tại Hội khỏe 26-3-2008

nbyen_giang_bai.jpg
 PGS.TS. Nguyễn Bình Yên - ĐUV trường - Trưởng khoa - tham gia giảng bài tại lớp BDNT về Đảng năm 2008
   
hnvc_08-1.jpg
 bch_chi_on_09.jpg  hncbvc_khoa_09.jpg
 Ban chấp hành Chi đoàn khoa 2009 - 2010  Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa năm 2009

 
 
 n_tin_s_2016.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Lệ được khen thưởng
 19.2.1.jpg
 NGƯT, PGS. TS Nguyễn Bình Yên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng