Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Khoa Mác - Lênin và TT Hồ Chí Minh đổi tên và cơ cấu lại các bộ môn In E-mail
Tuesday, 13 May 2008

Ngày 06/5/2008 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất - PGS.TS Trần Đình Kiên đã ký quyết định số 276/QĐ-MĐC đổi tên Khoa Mác - Lênin và TT Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận Chính trị.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học, cao đẳng; để đáp ứng yêu cầu chuẩn bị và giảng dạy các môn học mới về lý luận chính trị tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2008 Nhà trường đã chỉ đạo cho Khoa Mác – Lênin và TT Hồ Chí Minh làm tốt công tác tổ chức lại cơ cấu tổ chức - học thuật của đơn vị.

Ngày 6/5/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất – PGS.TS Trần Đình Kiên đã ký quyết định số 276/QĐ-MĐC đổi tên Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận chính trị. Lãnh đạo khoa tiếp tục công tác theo nhiệm kỳ 2007-2012 của Khoa Mác – Lênin và TT Hồ Chí Minh cũ.


Theo quyết định này, các bộ môn cũ thuộc Khoa Mác – Lênin và TT Hồ Chí Minh đã được giải thể và thành lập các bộ môn mới, bao gồm: Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Cùng ngày, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng đã ký các quyết định số 284/QĐ-MĐC, 285/QĐ-MĐC; 286/QĐ-MĐC bổ nhiệm lãnh đạo các bộ môn mới với nhiệm kỳ 2008-2013: PGS.TS Nguyễn Bình Yên – Trưởng Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin; TS.GVC Nguyễn Văn Sơn – Trưởng Bộ môn Tư tưởng hồ Chí Minh; ThS.GVC Phạm Công Thỉnh – Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (đến khi hết tuổi lao động theo quy định).


Ngay sau khi có quyết định của Hiệu trưởng, Khoa Lý luận Chính trị, các Bộ môn thuộc khoa đã bắt tay vào ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ được giao. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ công tác với đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và tên gọi, e-mail mới:


-    
Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin quản lý môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (sẽ thực hiện từ năm học 2008-2009) và các môn học đang triển khai cho các khóa từ k52 về trước, bao gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học

-   Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.


-   
Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam v
à môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện cho các khóa từ K52 về trước.

- E-mail mới: 


Nguyễn Bình Yên

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: