Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo họp các bộ môn mới In E-mail
Friday, 25 April 2008

Được sự nhất trí của nhà trường, các bộ môn mới của Khoa sẽ họp triển khai giới thiệu tín nhiệm Trưởng bộ môn vào sáng ngày 29/4/2008. Lịch họp cụ thể như sau:

Thời gian:   Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin: Từ tám giờ đến chín giờ

                 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Từ chín giờ đến mười giờ

                Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ mười giờ đến  mười một giờ   

Địa điểm: Văn phòng Khoa.
Kính mời các đồng chí đại biểu và cán bộ các bộ môn đến dự đông đủ và đúng giờ.

BCN Khoa kính báo

 
Tin mới hơn: