Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học  |   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động phụng sự Tổ quốc,  |   Đại hội Chi bộ Lý luận Chính trị  |   Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  |   Vững tiến dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng  |   Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng tới Việt Nam  |   Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh  |   Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quả  |   V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới  |   Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng   |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo họp các bộ môn mới In E-mail
Friday, 25 April 2008

Được sự nhất trí của nhà trường, các bộ môn mới của Khoa sẽ họp triển khai giới thiệu tín nhiệm Trưởng bộ môn vào sáng ngày 29/4/2008. Lịch họp cụ thể như sau:

Thời gian:   Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin: Từ tám giờ đến chín giờ

                 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Từ chín giờ đến mười giờ

                Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ mười giờ đến  mười một giờ   

Địa điểm: Văn phòng Khoa.
Kính mời các đồng chí đại biểu và cán bộ các bộ môn đến dự đông đủ và đúng giờ.

BCN Khoa kính báo

 
Tin mới hơn: