Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Thông báo của Chủ nhiệm Khoa Mác-Lênin và TT HCM về NCKH In E-mail
Saturday, 22 March 2008

Thực hiện kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2008, căn cứ tính hình thực tế, Chủ nhiệm khoa Khoa Mác-Lênin và TT Hồ Chí Minh thông báo và đề nghị các Chủ nhiệm các Bộ môn và cán bộ viên chức trong khoa thực hiện tốt một số việc như sau:

1. Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở của trường 2008 đã xem xét các và cho ý kiến về các đề tài đã đăng ký của Khoa Mác - Lênin và TT Hồ Chí Minh. Kính mời các chủ nhiệm đề tài đến Phòng Khoa học Công nghệ để nhận lại các bản đăng ký, nghe hướng dẫn về yêu cầu sửa chữa (gặp đồng chí Nguyễn Bách Bổng). Thời gian sửa chữa: trước 30/3/2008. Sau khi sửa chữa, báo cáo cho Chủ nhiệm khoa trước khi nộp.

2.      Đề nghị các Bộ môn tổ chức cho cán bộ đăng ký đề tài tham gia tại Hội nghị khoa học Trường lần thứ 18. Theo tinh thần Nghị quyết của Chi bộ, các đề tài đăng kí tham gia Hội nghị khoa học trường cần gửi về Văn phòng khoa trước ngày 26/3/2008 để Hội đồng Khoa học khoa góp ý kiến và báo cáo trường đúng thời hạn.


   3. Đề nghị Chủ nhiệm các Bộ môn trong khoa khẩn trương thực hiện kế hoạch sinh hoạt học thuật theo nội dung, thời gian đã đăng ký. Kế hoạch sinh hoạt học thuật cụ thể và tài liệu minh chứng cần báo cáo Khoa và Phòng Khoa học Công nghệ trước 01 tuần theo quy định của Trường.

 

Ngày 22/3/2008

Chủ nhiệm khoa

PGS.TS Nguyễn Bình Yên

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: