Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 I. Thông tin chung:

- Văn phòng: Phòng 12.09, Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm,

- Số ĐT

- Email:

- Webiste: http://pol.humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Thực hiện Quyết định số 35/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 31/7/2003 về việc ban hành đề cương chi tiết môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được đưa vào giảng dạy ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất kể từ năm học 2003- 2004. Học phần này do Khoa  Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý.

Thực hiện Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiêu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất ký quyết định thành lập bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nay là khoa Lý luận Chính trị vào tháng 4 năm 2008.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

- Tổng số cán bộ viên chức: 05; trong đó có 01 PGS, 01 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ.

- Danh sách cán bộ:

+ PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn

+ TS. Trần Thị Phúc An

+ ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

+ ThS. Đỗ Thị Vân Hà

+ ThS. Lê Thị Yến

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

            - Công tác đào tạo: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ngoài việc đảm nhiệm việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, còn tham gia giảng dạy hai học phần tự chọn là môn Tiếng Việt thực hành và Kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học của Trường; Giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, lớp đảng viên mới; giới thiệu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho sinh viên.

            - Đề tài công trình NCKH: Các cán bộ trong Bộ môn đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với những thành tích đạt được như sau: Chủ nhiệm 3 đề tài cấp Bộ và 9 đề tài cấp cơ sở; 20 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và 6 cuốn sách tham khảo cùng rất nhiều các bài nghiên cứu tham gia trong các cuộc hội thảo toàn quốc và chuyên ngành.

- Công tác đoàn thể: Kể từ năm 2008 đến nay, Bộ môn có Tổ Công đoàn Bộ môn trực thuộc Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị.

4 .Mục tiêu và định hướng phát triển

            - Công tác đào tạo: Bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo mà Nhà trường và Khoa phân công.

            - Công tác cán bộ: Tích cực động viên các cán bộ trong Bộ môn tự Đào tào, bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao trình độ.

            - Đề tài công trình NCKH: Mỗi năm có ít nhất 1 đề tài khoa học cấp cớ sở và 2 – 3 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

            - Công tác đoàn thể: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và tổ Công đoàn vững mạnh

5. Khen thưởng

- Tập thể: Nhiều năm liền Bộ môn đều đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến.

- 02 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân năm 2010, 2015.

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân năm 2012.

- 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2011.

- 01 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2006.

- 01 cá nhân đạt Giải ba Cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do thành ủy Hà Nội tổ chức năm 2007.

II. Ban lãnh đạo

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Phúc An

III. Các thành viên bộ môn

Cán bộ giảng dạy:

- PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn

- ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

- ThS. Đỗ Thị Vân Hà

- ThS. Lê Thị Yến

 

C. THÔNG TIN CÁN BỘ

I.  TS. Trần Thị Phúc An

- Họ và tên: Trần Thị Phúc An

- Ngày tháng năm sinh: 02/12/1979

- Đơn vị: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Lý luận Chính trị

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn

- Giới tính: Nữ

- Số điện thoại cơ quan: 0243.838.315

- Số điện thoại cá nhân: 0977545255

- Email:

1. Quá trình đào tạo

-  Đại học

            Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành học: Giáo dục chính trị, Chuyên ban: Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm tốt nghiệp: 2003

- Sau đại học

+ Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Hồ Chí Minh học       Năm cấp bằng: 2006

            Nơi đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

            + Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Hồ Chí Minh học              Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Quá trình công tác

Từ năm 2004 đến nay là cán bộ giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

- PGS, TS. Bùi Đình Phong, ThS. Trần Thị Phúc An: Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong cách tiếp cận chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2007.

- TS. Trần Thị Phúc An, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.

4. Các hướng nghiên cứu chính: Chính trị học, Hồ Chí Minh học

5. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

- Cấp bộ:Đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cho thanh niên - áp dụng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất”, mã số 2008 – 55 – 02, chủ nhiệm, nghiệm thu năm 2010.

- Cấp Cơ sở:

+ “Vấn đề giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay”, mã số: T18 – 2007, Chủ nhiệm, nghiệm thu năm 2007.

+ “Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và giá trị khoa học của những sáng tạo đó trong giai đoạn hiện nay”. Chủ nhiệm, mã số T13-14, nghiệm thu năm 2013.

+ Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam. Chủ nhiệm, mã số T14-09, nghiệm thu năm 2014

6. Bài báo tạp chí

- “Quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh” đăng trong tạp chí Giáo dục Lý luận, số 7, tr. 7 – 10, 2010.

- “Các giai đoạn phát triển chiến lược của cách mạng Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh” đăng trong tạp chí Giáo dục Lý luận, số 8, 9, tr. 58-62, 2010.

 - “Hồ Chí Minh với việc giáo dục thanh niên – nguồn lực quan trọng để xây dựng chủ nghĩa xã hội” đăng trong tạp chí Giáo dục Lý luận, số 1, tr. 24 – 26, 2011.

- “Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc và con đường phát triển của cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, tr. 20-23, 2011.

- “Một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp”, Giáo dục Lý luận, số 200-CĐ, tr. 15-17, 2013.

- Vai trò của nông nghiệp trong phát triển - Tạp chí Mặt trận số 121-122, tr.79 – 82, tháng 11, 12/2013.

- “Phương pháp phân tích thực tiễn trong Đường cách mệnh”, Tạp chí Xây dựng Đảng, tr. 8-11, tháng 5/2017.

7. Khen thưởng

- Năm 2011: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

- Năm 2015: Bằng khen cấp Bộ.

II.  ThS. Đỗ Thị Vân Hà

- Họ và tên: Đỗ Thị Vân Hà

- Ngày tháng năm sinh: 26/05/1984

- Đơn vị: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Lý luận Chính trị

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nữ

- Số điện thoại cơ quan: 0243.838.315

- Số điện thoại cá nhân: 0947443868

- Email:

1. Quá trình đào tạo

-  Đại học

            Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học: Triết học

Năm tốt nghiệp: 2006

- Sau đại học

+ Bằng Thạc sĩ ngành Triết học Năm cấp bằng: 2009

            Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

                       

2. Quá trình công tác

Từ năm 2007 – 2009: cán bộ giảng dạy Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Từ năm 2009 đến nay: cán bộ giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

4. Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Hồ Chí Minh học

5. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

- Cấp Cơ sở:

+ “Một số giải pháp nâng cao ý thức công dân cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay”, Chủ nhiệm, mã số T57/09, nghiệm thu năm 2009.

+ “Vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển nhân cách và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục sinh viên”, Chủ nhiệm, mã số T12-25, nghiệm thu năm 2012.

+ Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam.Tham gia, mã số T14-09, nghiệm thu năm 2014.

6. Bài báo tạp chí

- “Ý thức công dân – Khái niệm và cấu trúc”, đăng trong Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 2008, trang 107 – 109.

- “Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Định hướng xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới”, đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tháng 5/2010, trang 67-69.

- “Vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển nhân cách và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục sinh viên”, đăng trong Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 2012.

- “Cơ hội và thách thức đối với sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay”, đăng trong Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 75 (136), tr 43 - 46, 2017.

7. Khen thưởng

- Năm 2010,…: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

III.  ThS Lê Thị Yến

- Họ và tên: Lê Thị Yến

- Ngày tháng năm sinh: 01/5/1985

- Đơn vị: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Lý luận Chính trị

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nữ

- Số điện thoại cơ quan: 0243.838.315

- Số điện thoại cá nhân: 0986.289.235

- Email:

- Địa chỉ qua đường bưu điện:

1. Quá trình đào tạo

-  2005- 2009: Học chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- 2009- 2012: Học chuyên ngành Hồ Chí Minh học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQGHN.

2. Quá trình công tác

- Từ năm 2010 đến nay:Là giảng viên bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Mỏ- Địa chất.

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng: Không

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ: Không

5. Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện: Không

7. Bài báo tạp chí - Quốc tế : Không -Trong nước : Không

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo hội nghị quốc tế: Không

- Bài báo hội nghị quốc gia: Không

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học cấp trường

- Lê Thị Yến, Nguyễn Kim Dung: Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn, hội nghị khoa học 20, Đại học Mỏ- Địa chất, tháng 11/2012

- Lê Thị Yến, Nguyễn Kim Dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ, hội nghị khoa học 21, Đại học Mỏ- Địa chất, tháng 11/2014

- Lê Thị Yến, Nguyễn Kim Dung: Một số vấn đề cơ bản làm nên nhà văn hóa kiệt xuất ở Hồ Chí Minh, hội nghị khoa học 22, Đại học Mỏ- Địa chất, tháng 11/2016.

9. Khen thưởng

- Năm: 2013: + Chiến sĩ thi đua

                        + Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ- Địa chất về hoạt động Đoàn.

IV.  ThS Nguyễn Thị Kim Dung

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

- Ngày tháng năm sinh: 03/09/1978

- Đơn vị: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Lý luận Chính trị

- Chức vụ:

- Giới tính: Nữ

- Số điện thoại cơ quan: 0243.838.315

- Số điện thoại cá nhân: 0985796858

- Email:

- Địa chỉ qua đường bưu điện:

1. Quá trình đào tạo

- Từ 1996 – 2000: sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử.

- Từ 2007 – 2012: học viên cao học tại trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên ngành: Khoa học Chính trị.

2. Quá trình công tác

- Từ năm 2000 – 2003: làm ở doanh nghiệp ngoài

- Từ 2004 – 2005: công tác tại Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Mỏ - Địa chất.

- 2005 – nay: giảng dạy tại Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ

5. Các hướng nghiên cứu chính

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

7. Bài báo tạp chí

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học cấp trường

- Lê Thị Yến, Nguyễn Kim Dung: Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn, hội nghị khoa học 20, Đại học Mỏ- Địa chất, tháng 11/2012

- Lê Thị Yến, Nguyễn Kim Dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ, hội nghị khoa học 21, Đại học Mỏ- Địa chất, tháng 11/2014

- Lê Thị Yến, Nguyễn Kim Dung: Một số vấn đề cơ bản làm nên nhà văn hóa kiệt xuất ở Hồ Chí Minh, hội nghị khoa học 22, Đại học Mỏ- Địa chất, tháng 11/2016.

9. Khen thưởng

V. PGS. TS Nguyễn Văn Sơn

- Họ và tên                : NGUYỄN VĂN SƠN

- Ngày sinh                :   01 – 07 – 1955         Giới tính: Nam

- Học hàm, học vị      : Phó Giáo sư, Tiến sĩ.

- Đơn vị: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Chính trị,  Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Chức vụ: Giảng viên

- Ngạch viên chức hiện tại: Giảng viên cao cấp (hạng I) mã số V.07.01.01

- Điện thoại cơ quan: 0243.838315                      Điện thoại cá nhân:  0913 074583

- Email:

- Địa chỉ qua đường bưu điện: Tập thể Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học

Hệ đào tạo: Kỹ sư      

Nơi đào tạo: Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Ngành học: ĐCCT - ĐCTV   

Nơi đào tạo: Trường Tuyên huấn TƯ 1                                      Năm tốt nghiệp: 1981

Bằng đại học 2: Cử nhân Mác – Lênin                                       Năm tốt nghiệp: 1985

-          Sau đại học

-          Bằng Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành: CNXHKH         Năm cấp bằng: 2001

      Nơi đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

-          Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Cơ cấu và chất lượng trí thức giáo dục đại học hiện nay

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1981 – 1985

Đại học Mỏ - Địa chất

CBGD – Học bằng 2

1985 – 1994

Đại học Mỏ - Địa chất

Cán bộ giảng dạy

1994 – 2000

Đại học Mỏ - Địa chất

Cán bộ giảng dạy, Học Cao học, NCS ngành Triết học (1996), Học chứng chỉ giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh

2000 – nay

Đại học Mỏ - Địa chất

Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa Mác – Lênin, Trưởng Bộ môn CNXHKH, Trưởng Bộ môn TTHCM

 

-          Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm

Đề tài cấp

Trách nhiệm

1

Tìm hiểu thực trạng và những giải pháp giáo dục nhân cách cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong điều kiện đổi mới hiện nay. 

1998

     Bộ

Tham gia

2

Ý nghĩa thời đại của luận điểm “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu

2001

Trường

Chủ trì

3

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý giáo dục hiện nay

2006

Bộ          

Chủ trì

4

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục lý tưởng và nhân cách cho sinh viên trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

2007

Bộ

Tham gia

5

 Một số vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng NCKH vào giảng dạy Lý luận Chính trị ở trường Đại học Mỏ - Địa chất.

2008

Trường

Chủ trì

6

Đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. Áp dụng cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất.

2010

Bộ

Tham gia

7

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Lý luận Chính trị các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay

2013

Bộ

Chủ trì

-          Sách và Tạp chí đã công bố:

Tên sách:

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Trí thức Giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2002.

-          Nguyễn Văn Sơn (Tham gia), Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, năm 2009.

-          Nguyễn Văn Sơn (Tham gia), Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đảng là đạo đức, là văn minh”, Nxb Chính trị - Hành chính, năm 2010.

-          Nguyễn Văn Sơn (Tham gia), Đổi mới phương pháp giáo dục Lý luận Chính trị, Nxb Chính trị - Hành chính, năm 2011.

-          Nguyễn Văn Sơn (Tham gia), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, năm 2011.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, năm 2004.

Tạp chí:

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Vai trò của đội ngũ lao động trí tuệ cao trong sự nghiệp CNH, HĐH; Tạp chí Thông tin Lý luận, số 9 năm 1996.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Trí thức Việt Nam hiện nay thừa hay thiếu; Tạp chí Nghiên cứu Lý luận, số 10 năm 1996.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Trí thức Giáo dục – Đào tạo trong sự nghiệp CNH, HĐH; Tạp chí Công tác tư tưởng – Văn hóa, số 1 năm 1997.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Xã hội hóa giáo dục – điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 5 năm 1997.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Đôi điều về tiềm năng và sự dịch chuyển chất xám ở nước ta hiện nay; Tạp chí Báo chí & Tuyên truyền, số 2 năm 1998.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp “trồng người” với quá trình CNH, HĐH đất nước; Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 5 năm 1998.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Mấy suy nghĩ về đào tạo đội ngũ cán bộ cho các tỉnh miền núi; Tạp chí Báo chí & Tuyên truyền, số 6 năm 1999.

-          Nguyễn Văn Sơn (Tham gia), Dòng chữ lớn trên bia mộ Các Mác; Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 5 năm 2011.

-          Nguyễn Văn Sơn (Tham gia), Đại hội XI tiếp tục những quan điểm của Đảng đối với trí thức trong sự nghiệp đổi mới đất nước; Tạp chí Lý luận Chính trị, số 6 năm 2011.

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Một số phương pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 9 năm 2016.

6. Báo cáo hội nghị khoa học

-          Nguyễn Văn Sơn (Chủ biên), Các Báo cáo khoa học; Kỷ yếu HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ năm 2002 (HNKH lần thứ 15) đến nay.

7. Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ: 04 luận văn

8. Các hướng nghiên cứu chính

-          Những vấn đề chính trị - xã hội trong và ngoài nước

-          Một số vấn đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh

9. Khen thưởng

-          Năm 1975, Bằng khen của Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9

-          Năm 2006, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-          Năm 2006, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

-          Năm 2010, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-          Năm 2012, Bằng khưn của Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo đơn vị:

anh_the-ts.jpg
Trưởng bộ môn
GV.TS. Trần Thị Phúc An

Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

 

nguyen_van_son.jpg
Trưởng bộ môn (2008-2013)
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

Danh sách cán bộ:


 nguyen_van_son.jpg 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn 
- Ngày sinh: 1/7/1955.
- Quê quán: Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: TT BV Phụ sản, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 1981: Kỹ sư Đại học Mỏ - Địa chất.
+ 1985: Cử nhânTriết học Đại học Mác – Lênin.
+ 2000: Tiến sỹ triết học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 10/1981.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị:
+ 2007-2012: Phó Trưởng khoa.
+ 2008-2013: Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ Giáo trình môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học (cấp trường).
+ Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ 10 bài báo đăng trên các Tạp chí trong nước.
+ 04 sách tham khảo (chủ biên 01, tham gia 03).
+ Chủ trì 02 đề tài NCKH cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở.
- Hình thức khen thưởng:
+ Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ.
+ 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
+ Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.
+ Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
+ Giấy khen của trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 anh_the-ts.jpg 2. TS. GV.  Trần Thị Phúc An
- Ngày sinh: 2/12/1979.
- Quê quán: Ninh Phúc - Hoa Lư - Ninh Bình.
- Địa chỉ liên hệ: 1102-CT2A, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/Trường tốt nghiệp:
+ 2003: Đại học Sư phạm Hà Nội.
+ 2013: Tiến sỹ Hồ Chí Minh học
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 2004.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp cơ sở.
+ Có nhiều bài báo đăng trên các Tạp chí trong nước.
- Hình thức khen thưởng:
+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2011.
+ Giải ba kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
+ Bộ trưởng tặng bằng khen.
 0858_nguyen_thi_kim_dung.jpg 3. ThS. GV. Nguyễn Thị Kim Dung
- Ngày sinh: 3/9/1978.
- Quê quán: Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên.
- Địa chỉ liên hệ: TT ĐH Mỏ - Địa chất, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2000: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2012: Thạc sỹ Chính trị học
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 2004.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
 do_van_ha.jpg 4. ThS. GV. Đỗ Thị Vân Hà
- Ngày sinh: 26/5/1984.
- Quê quán: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: TTĐH Mỏ - Địa chất, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2006: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2009: Thạc sỹ Chính trị học
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/9/2007
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên
 le_thi_yen.jpg 5. ThS. GV Lê Thị Yến
- Ngày sinh: 1/5/1985.
- Quê quán: Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa.
- Địa chỉ liên hệ: TT ĐH Mỏ - Địa chất, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2009: Học viện Báo chí – Tuyên truyền.
+ 2012: Thạc sỹ Chính trị học
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/10/2010
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.