Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày c  |   Xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tro  |   Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong  |   Vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay: Giả dối được coi là bình t  |   Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần th  |   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020  |   Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện m  |   Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết  |   Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016  |   Nghị quyết TƯ 5 về hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Các Bộ môn
Bản tin
Thời sự
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết quả học tập
Kế hoạch học tập
Giáo trình - Bài giảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đại học Mỏ - Địa chất
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin

 I. Thông tin chung:

- Văn phòng Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin

- Địa chỉ: 12 -10 Nhà C, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Số ĐT: 04.38383315

- Email: 

- Webiste

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

+ Tiền thân của Bộ môn là các Bộ môn Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Các Bộ môn trên được thành lập từ năm 2002 trên cơ sở các nhóm chuyên môn tương ứng, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học.

+ Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, tháng 4 năm 2008, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã thành lập mới Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin trên cơ sở ba Bộ môn nói trên.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị: Tổng số cán bộ viên chức: 06; 04 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ.

3. Cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm:

4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo: Giảng dạy các môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tâm lý học đại cương, Lịch sử triết học và triết học dành cho hộc viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Đề tài công trình NCKH: Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài KHCN cấp cơ sở, cấp bộ, sách chuyên khảo và các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo: Cán bộ trong bộ môn tham gia thỉnh giảng tại nhiều trường đại học như: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học Viện Ngoại giao, Trường Đại học Y tế Công cộng

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng:

- Công tác đoàn thể: Tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể của nhà trường và của Khoa tổ chức.

5. Mục tiêu và Định hướng phát triển

- Công tác đào tạo: Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

- Công tác cán bộ: Phấn đấu đến năm 2020 có 85% cán bộ trong Bộ môn đạt trình độ Tiến sỹ và đến năm 2025 có 50% cán bộ là Phó Giáo sư.

- Đề tài công trình NCKH và Dự án:

- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo: Mở rộng hơn nữa việc liên kết đào tạo với các trường đại học, đặc biệt là tham gia hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng

- Công tác đoàn thể:

- Công tác và hoạt động sinh viên

6. Khen thưởng

+ Năm học 2007 – 2008: Tập thể LĐXS, Bằng khen cấp Bộ. Quyết định số 7483-QĐ/BGDĐT,  ngày 4/11/2008.

+ Năm học 2008 – 2009 : Tập thể LĐXS. Quyết định số 540/QĐ-BGDĐT, ngày 3/2/2010.

+ Năm học 2009 – 2010: Bằng khen cấp Bộ. Quyết định số 5227/QĐ-BGDĐT, ngày 15/11/2010.

- 03 Bằng khen cấp Bộ cho các bộ môn tiền thân : 2001, 2003 và 2005.

- 01 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2008-2009. Quyết định số 540/QĐ-BGDĐT, ngày 3/2/2010.

- 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân trong Bộ môn: 2001, 2004, 2007, 2009, 2010.

- 01 Bằng khen của Trung ương Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam cho cá nhân năm 2006.

- 02 Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ cho cá nhân năm 2007, 2009.

- 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho cá nhân năm 2006.

- Nhiều giấy khen của Trường và Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, có 02 cán bộ đạt trên 10 năm liên tục là Cán bộ giảng dạy giỏi – Chiến sĩ thi đua cơ sở.

II. Ban lãnh đạo

- Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thi Phương

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Phí Mạnh Phong

III. Các thành viên bộ môn

1. TS. Nguyễn Thi Phương, Trưởng bộ môn

2. ThS. Phí Mạnh Phong, Phó trưởng bộ môn

3.TS. Trần Thị Lan Hương

4. ThS. Bùi Thị Thùy Dương

5. Ngô Văn Hưởng

6. Nguyễn Thị Bích Lệ

C. THÔNG TIN CÁN BỘ

I.  TS. Nguyễn Thi Phương

- Họ và tên: Nguyễn Thi Phương

- Ngày tháng năm sinh: 17/8/1978

- Đơn vị: BM Nguyên lý CN Mác - Lênin

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nam

- Số điện thoại cá nhân: 0989966039

- Email :

1. Quá trình đào tạo

- Đại học, 1998 – 2002, Đại hc KHXH & NV, ĐHQG, Hệ chính quy, Ngành Triết hc.

- Thạc sỹ, 2004 – 2007, Đại hc KHXH & NV, ĐHQG, Hệ đào to chính quy, Ngành Triết hc.

- Tiến sỹ, 2001 -2015, Học viện KHXH, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Ngành Triết hc.

2. Quá trình công tác: T 2004đến nay: Ging viên bộ môn Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Bộ môn Nguyên lý CN Mác - Lênin, Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Mỏ - Địa chất)

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ

5. Các hướng nghiên cứu chính

-  Nghiên cứu các vấn đề triết học, lịch sử triết học, triết học thực tiễn.

- Nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa hoạc xã hội và nhân văn như: văn hóa, giáo dục.

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

- Đề tài cấp cơ sở

7. Bài báo tạp chí

-Trong nước :

* Nguyễn Thi Phương (2014), “Các chiều cạnh của chủ nghĩa đa văn hóa”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 4, tr.11-19.

* Nguyễn Thi Phương (2014), “Bước đầu tìm hiểu chủ nghĩa đa văn hóa”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số219, tr.67-71.

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo hội nghị quốc tế

- Bài báo hội nghị quốc gia

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học cấp trường

9. Khen thưởng

- 2014, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

II.  TS. Nguyễn Thị Bích Lệ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Lệ

- Ngày tháng năm sinh: 01/6/1980

- Đơn vị: BM Nguyên lý CN Mác - Lênin

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nữ

- Số điện thoại cá nhân:0868 614 622

- Email:   hoặc

1. Quá trình đào tạo

- Đại học, 1999- 2003, Đại học sư phạm Hà Nội, Hệ chính quy, Ngành Triết hc.

- Thạc sĩ, 2003- 2006, Đại hc Quốc gia Hà Nội, H chính quy tập trung, Ngành Triết hc.

- Tiến sĩ, 2010 -2016, Đại học Paris 8, Cộng hòa Pháp, Ngành Triết hc chính trị.

2. Quá trình công tác: T 2005 đến nay: Ging viên bộ môn Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Bộ môn Nguyên lý CN Mác - Lênin, Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Mỏ - Địa chất).

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

Xuất bản sách chuyên khảo: Montesquieu et Rousseau, l’Etat de droit socialiste au Vietnam,Editions universitaires européennes, 2017.

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ

5. Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu Lịch sử triết học, Triết học chính trị, Mô hình nhà nước pháp quyền.

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

- Đề tài cấp cơ sở:

1. Nguyễn Thị Bích Lệ (chủ nhiệm đề tài):“Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn Triết học ở trường Đại học Mỏ- Địa chất hiện nay”, 2008.

2. Nguyễn Thị Bích Lệ (chủ nhiệm đề tài)“Vận dụng tư tưởng triết học Nho giáo vào công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay”, 2009.

3. Nguyễn Thị Bích Lệ (tham gia): “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin cho sinh viên ở trường Đại học Mỏ Địa chất hiện nay”, 2010.

7. Bài báo tạp chí 

1. Nguyễn Thị Bích Lệ (2008),Jacques Rousseau (1712 -1778) nhà triết học khai sáng Pháp mang lập trường chính trị cấp tiến –tả khuynh, Tạp chí Triết học.

3. Nguyễn Thị Bích Lệ (2009), Quan niệm của HCM về Thiện, Ác, Tạp chí nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Thị Bích Lệ (2017), Phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền tại Pháp, Tạp chí Xây dựng Đảng.

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Báo cáo hội nghị quốc tế: Nhà nước pháp quyền trong tư tưởng S. Montesquieu, Đại học quốc gia Hà Nội, 12/2012.

.9. Khen thưởng: Từ năm 2005 đến 2008: Liên tục là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

III.  TS. Ngô Văn Hưởng

- Họ và tên: Ngô Văn Hưởng

- Ngày tháng năm sinh: 15/3/1981

- Đơn vị: BM Nguyên lý CN Mác - Lênin

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nam

- Số điện thoại cá nhân:0988767707

- Email: ; hoặc ngovanhuong.

1. Quá trình đào tạo

- Đại học, 1999 – 2003, Đại hc KHXH & NV, ĐHQGHN, Hệ chính quy, Ngành Triết hc.

-Thạc sỹ, 2006 – 2009, Đại hc KHXH&NV, ĐHQGHN, Hệ đào to chính quy, Ngành Triết hc.

- Tiến sỹ, 2010 - 2014, Học viện KHXH, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Ngành Triết hc.

2. Quá trình công tác: T 2006 đến nay: Ging viên bộ môn Triết học khoa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Bộ môn Nguyên lý CN Mác - Lênin, Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Mỏ - Địa chất)

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ

5. Các hướng nghiên cứu chính

-  Nghiên cứu các vấn đề triết học, lịch sử triết học, triết học thực tiễn.

- Nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa hoạc xã hội và nhân văn như: lịch sử tư tưởng Việt Nam, văn hóa, tâm lý, giáo dục.

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

- Đề tài cấp cơ sở

7. Bài báo tạp chí

-Trong nước :

1. Ngô Văn Hưởng, Tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị trong đường lối trị nước của triều đại Lê Sơ và ý nghĩa lịch sử của nó, Tạp chí Triết học, số 6(229), 2010, trang 61-66.

2. Ngô Văn Hưởng, Quan điểm "văn trị" từ Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông, Tạp chí Triết học, số 4(251), 2012, trang 67-74.

3. Ngô Văn Hưởng, Một số biện pháp thực hiện chính sách an dân của nhà Lê Sơ (1428 - 1527), Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12(61), 2012, trang 44-50.

4. Ngô Văn Hưởng, Quan hệ Nho - Phật trong quá trình chuyển biến hệ tư tưởng từ Lý - Trần sang Lê Sơ, Tạp chí Triết học, số 1(272), 2014, trang 86-94.

5. Ngô Văn Hưởng, Quan niệm về con người và sử dụng con người trong tư tưởng của Lê Thánh Tông, Tạp chí Nhân lực khoa  học xã hội, 2(9), 2014, trang 36-41.

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học cấp trường

.9. Khen thưởng

IV.  ThS. Phí Mạnh Phong

- Họ và tên: Phí Mạnh Phong

- Ngày tháng năm sinh: 12/01/1978

- Đơn vị: BM Nguyên lý CN Mác - Lênin

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nam

- Số điện thoại cá nhân: 0904029394

- Email :   

1. Quá trình đào tạo

- Đại học, 1996 – 2000, Đại hc KHXH & NV, ĐHQG, Hệ chính quy, Ngành Kinh tế.

- Thạc sỹ, 2002 – 2006, Đại hc Kinh tế, Hệ đào to chính quy, tập trung, Ngành Kinh tế Chính trị.

2. Quá trình công tác: T 2004 đến nay: Ging viên Khoa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Mỏ - Địa chất)

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ

5. Các hướng nghiên cứu chính

Nghèo, bảo hiểm y tế, già hóa dân số

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

7. Bài báo tạp chí

-Trong nước :

1- Phí Mạnh Phong, Phạm Thị Hồng Thắm, Tham gia BHYT và sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi ở Việt Nam: Nhìn từ các cuộc điều tra hộ gia đình, Tạp chí Bảo hiểm Xã hội, kỳ 02 tháng 5/2016. Số ISSN: 1859 - 2562.

2- Giang Thanh Long, Phí Mạnh Phong, Thực trạng và các yếu tố tác động tới nghèo của người cao tuổi ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển,triển số 233 tháng 11/2016. Số ISSN: 1859 - 0012 .

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học cấp trường

(1) Phí Mạnh Phong, Nguyễn Thị Thu, Phát triển kinh tế bền vững ở Hàn Quốc và Indonesia – Kinh nghiệm đối với Việt Nam. Hội nghị Khoa học lần 20 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(2) Phí Mạnh Phong, Góp phần bàn về chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học lần 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(3)Phí Mạnh Phong Nguyễn Thị Thúy Hà, Tham gia BHYT và sử dụng dịch vụ y tế của NCT ở VN. Hội nghị Khoa học lần 22 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

V. ThS. Bùi Thị Thùy Dương

- Họ và tên: Bùi Thị Thùy Dương

- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1979

- Đơn vị: BM Nguyên lý CN Mác - Lênin

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nữ

- Số điện thoại cá nhân: 0944500888

- Email :

1. Quá trình đào tạo

- Đại học, 1997 – 2001, Đại hc KHXH & NV, ĐHQG, Hệ chính quy, Ngành Triết hc.

- Thạc sỹ, 2002 – 2006, Đại hc KHXH & NV, ĐHQG, Hệ đào to chính quy, tập trung, Ngành Triết hc.

2. Quá trình công tác: T 2006 đến nay: Ging viên bộ môn Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Bộ môn Nguyên lý CN Mác - Lênin, Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Mỏ - Địa chất)

5. Các hướng nghiên cứu chính

-  Nghiên cứu các vấn đề triết học, vấn đề xây dựng nhà nước, pháp quyền

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

7. Bài báo tạp chí

-Trong nước:

Bùi Thị Thùy Dương, Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và vận dụng những quan điểm này vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Xã hôi 2009.

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo hội nghị quốc tế

Bùi Thị Thùy Dương, Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội thảo quốc tế tại đại học quốc gia Hà Nội

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học cấp trường

Bùi Thị Thùy Dương, Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập TPP, Hội nghị Khoa học Trường lần thứ 22, tháng 11/2016

9. Khen thưởng

VI.  TS. Trần Thị Lan Hương

- Họ và tên: Trần Thị Lan Hương

- Ngày tháng năm sinh: 06/05/1979

- Đơn vị: BM Nguyên lý CN Mác - Lênin

- Chức vụ: Giảng viên

- Giới tính: Nữ

- Số điện thoại cá nhân: 0988254161

- Email :

1. Quá trình đào tạo

- Đại học, 1997 – 2001, Đại hc KHXH & NV, ĐHQG, Hệ chính quy, Ngành Triết hc.

- Thạc sỹ, 2003 – 2006, Đại hc KHXH & NV, ĐHQG, Hệđào to chính quy, tập trung, Ngành Triết hc.

- Tiến sỹ,2009 -2013, Học viện KHXH, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Ngành Triết hc.

2. Quá trình công tác: T 2002 đến nay: Ging viên bộ môn Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Bộ môn Nguyên lý CN Mác - Lênin, Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Mỏ - Địa chất)

3. Sách, giáo trình xuất bản và bài giảng

Trần Thị Lan Hương – Triệu Quang Minh, Đạo đức trung hiếu của Nho giáo, Sách chuyên khảo, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 5/2016 ,Mã ISBN: 978-604-61-3589-0

4. Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ, Tiến Sỹ

- Tiến sỹ

- Thạc sỹ

5. Các hướng nghiên cứu chính

-  Nghiên cứu các vấn đề triết học, lịch sử triết học, triết học thực tiễn.

- Nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa hoạc xã hội và nhân văn như: văn hóa, tâm lý, giáo dục.

6. Đề tài nghiên cứu/dự án tham gia thực hiện

- Đề tài cấp cơ sở

1.Bàn về yếu tố Triết học trong tư tưởng Nguyễn Trãi, T60 -2004, chủ nhiệm, nghiệm thu tháng 12/2004.

2. Nhận diện mối quan hệ giai cấp ở Việt Nam hiện nay. thành viên tham gia, chuyên đề Lược khảo quan hệ giai cấp trong tiến trình lịch sử Việt Nam, HVCTQG KVI, 2017

7. Bài báo tạp chí

-Trong nước :

1- Trần Thị Lan Hương,Một số nội dung cơ bản của phạm trù Hiếu trong Nho giáo sơ kỳ, Tạp chí Triết học, số 7/2009. Số ISSN:0866-7632.

2- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương,Vấn đề con người trong quan niệm pháp trị của Hàn Phi, Tạp chí Triết học, số 2/2009.

3- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương,Mâu thuẫn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 5/2010.

4- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương,Bàn về vấn đề con người trong tư tưởng triết học của Hàn Phi Tử. Tạp chí Giáo dục lý luận, Số ISSN:0868-3492, số 1/2009.

5- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương,Giá trị nhân văn trong quan niệm về hiếu đạo của Nho giáo nguyên thủy, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5/2010, số ISSN:1013-43428.

6- Trần Thị Lan Hương, Triệu Quang Minh,Từ quan niệm trung, hiếu của Nho giáo Tiên Tần nhận diện về những giá trị của chúng trong xã hội Việt Nam hiện đại, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 1/2011.

 7- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan HươngNguyễn Trãi và giá trị nhân văn truyền thống Việt Nam, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 9/2011.

8- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan HươngNguyễn Trãi – một nhân cách nho Việt, Tạp chí Triết học, số 3/2012.

9- Trần Thị Lan HươngVài nét về quan niệm trung hiếu trong Nho giáo thời kỳ Minh, Thanh ở Trung Quốc, Tạp chí Giáo dục lý luận, Số ISSN:0868-3492,số 3/2013.

10- Trần Thị Lan Hương, Nho giáo với việc giáo dục ý thức trách nhiệm cá nhân ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, Số ISSN:0868-3492, số 4/2013.

11- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan HươngQuan hệ giữa ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng trong học thuyết Nho giáo, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 04/2015.

12- Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương,Phạm trù Nhân trong triết thuyết Nho giáo, Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông, số ISSN 1859 -1485, số 9/2015.

13.Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan Hương ,Hiếu đạo trong truyện  Nôm Tày , Tạp chí Văn hóa dân gian,6 /2016.

8. Báo cáo hội nghị Khoa học

- Bài báo hội nghị quốc tế

Triệu Quang Minh, Trần Thị Lan HươngConfucian ethics with the education of a sense of personal responsibility in Viet Nam today, Cultures and languages in the interelation among Southeast ASIAN countries,Đại học Tân Trào, Việt Nam, 9/2016.

- Bài báo cáo hội nghị Khoa học

Trần Thị Lan Hương, Đạo hiếu của Nho giáo và ý nghĩa đối với việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, HNKH Trường Đại học Mỏ Địa chất 2012.

Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nụ, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệp, HNKH trường ĐH Mỏ Địa chất, HNKH Trường Đại học Mỏ Địa chất 2014.

9. Khen thưởng

- 2014, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo đơn vị:

nguyen_thi_phuong.jpg        phi_manh_phong.jpg
 Trưởng bộ môn (2013-2018)
GV.TS.Nguyễn Thi Phương
                           P. Trưởng bộ môn (2013-2018)
GV. ThS.Phi Manh Phong  


 Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ:

nguyen_binh_yen.jpg
  nguyen_thi_nu.jpg 
Trưởng bộ môn (2008-2013)
NGUT.PGS.TS. Nguyễn Bình Yên 
                                       P.Trưởng BM (2008-2013
GVC.ThS. Nguyễn Thị Nụ

Danh sách cán bộ:


 do_kim_thanh.jpg 2. ThS. GVC. Đỗ Thị Kim Thanh
- Ngày sinh: 11/9/1961.
- Quê quán: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Năm/Trường tốt nghiệp:
+ 1983: Đại học Tổng hợp Hà Nội.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/11/1984.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị:
+ Chủ tịch Công đoàn Khoa.
- Chức vụ đảm nhiệm ở đơn vị khác:
+ Đảng ủy viên Trường nhiệm kỳ  XVII, XVIII.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp Bộ.
+ Tham gia 05 đề tài cấp Bộ khác.
+ Chủ trì 07 đề tài NCKH cấp cơ sở.
+ 04 tham luận tại các HNKH cấp Trường.
- Hình thức khen thưởng:
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
+ 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
+ Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam .
Nghỉ hưu: 10/2016
 tran_lan_huong.jpg 3. TS. GV.  Trần Thị Lan Hương
- Ngày sinh: 6/5/1979.
- Quê quán: Sông Thao, Phú Thọ.
- Địa chỉ liên hệ: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2001: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2014: Tiến sỹ triết học
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 2/2002
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ 05 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành.

4.  TS. GV. Nguyễn Thị Bích Lệ
- Ngày sinh: 1/6/1980.
- Quê quán: Tân Yên, Bắc Giang.
- Địa chỉ liên hệ: Số 80/48/175, Xuân Thủy, Hà Nội.
 Điện thoại: .
- Năm/ Trường tốt nghiệp
:
+ Cử nhân 2003: Đại học Sư phạm Hà Nội.
+ Thạc sỹ 2007: Viện Triết học

+ Tiến sỹ 2016: Cộng hòa Pháp
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 
2005
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.

 bui_thuy_duong.jpg 5. ThS. GV. Bùi Thị Thùy Dương
- Ngày sinh: 20/5/1979
- Quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
- Địa chỉ liên hệ: TT ĐH Mỏ - Địa chất, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2001: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2006; Thạc sỹ Triết học
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 2006
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
 ngo_van_huong.jpg 6. TS. GV. Ngô Văn Hưởng
- Ngày sinh: 15/3/1981.
- Quê quán: Tràng An, Bình Lục, Hà Nam .
- Địa chỉ liên hệ: P111b, A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
 + 2003: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2014: Tiến sỹ Triết học
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 8/2006
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ Chủ trì 04 đề tài NCKH cấp cơ sở.
+ 02 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành
   
 nguyen_thi_phuong.jpg 10. TS. GV.  Nguyễn Thi Phương
- Ngày sinh: 17/8/1978
- Quê quán: Hà Trung, Thanh Hóa.
- Địa chỉ liên hệ: 35, ngõ 63 Lương Yên, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2002: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2015: Tiến sỹ triết học.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 2004
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Trưởng bộ môn, Trưởng phòng CTTT, Giảng viên.
 nguyen_thi_thu.jpg  11. ThS. GVC. Nguyễn Thị Thu
- Ngày sinh: 10/11/1961
- Quê quán: Viên Nội, Ứng Hòa, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: TT Đại học Sư phạm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 1984: Đại học Tổng hợp Hà Nội.
+ 2000: Thạc sỹ Kinh tế chính trị
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 2/1987.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị:
+ 2002-2007: Phó Trưởng khoa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ 2002-2007: Trưởng Bộ môn Kinh tế Chính trị.
Nghỉ hưu: 11/2016

phi_manh_phong.jpg  12. ThS. GV. NCS Phí Mạnh Phong
- Ngày sinh: 12/1/1979.
- Quê quán: Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
 + 2000: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
+ 2006: Thạc sỹ Kinh tế
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 9/2004
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Phó Bộ môn, Giảng viên.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp cơ sở.
+ 04 bài báo khoa học.
   
 nguyen_thu_huong.jpg 13. CN. CV. Nguyễn Thu Hương
- Ngày sinh: 09/10/1948.
- Quê quán: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 2007: Học viện Báo chí – Tuyên truyền.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 10/11/2009
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị
: Chuyên viên.

Danh sách cán bộ đã từng công tác tại bộ môn
    PGS. TS. NGUT. Nguyễn Bình Yên 
  nguyen_binh_yen.jpg   - Ngày sinh: 15/01/1955
- Quê quán: Hải Dương.
- Địa chỉ liên hệ: Cầu Giấy, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp
+ 1981: Đại học Mỏ - Địa chất.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1981.
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị
+ 2012-207: Trưởng khoa.
+ 2008-2013: Trưởng BM Nguyên lý CN Mác - Lênin.
- Chức vụ đảm nhiệm ở đơn vị khác:
+ Đảng ủy viên Trường khóa XV, XVII.
+ 1999-2003: Trưởng phòng Công tác Chính trị. 
+ 2005-2007: Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên.
+ 2003-2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+ Chủ biên 01 giáo trình cấp trường cho Cao học và NCS.
+ Chủ biên 01 sách chuyên khảo.
+ Tham gia 5 sách tham khảo.
+ 19 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành.
+ Chủ trì 04 đề tài NCKH cấp Bộ đạt loại Tốt - Xuất sắc
+ Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, 07 đề tài cấp Bộ khác.
+ Chủ trì 03 đề tài NCKH cấp cơ sở.
+ 17 tham luận tại các HNKH cấp Trường, Quốc gia.
- Hình thức khen thưởng:
+ Huân chương lao động hạng III.
+ Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng II.
+ Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ (2007).
+ 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (2001, 2004).
+ Bng khen của Trung ương Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt  Nam (2006).
+ Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2010).
Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (năm học 2008-2009).
+ 14 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (đến 2014)
Chuyển sang Bộ môn Pháp luật từ tháng 10 năm 2014


nguyen_thi_nu.jpg

 ThS. GVC Nguyễn Thị Nụ
- Ngày sinh: 27/3/1961.
- Quê quán:Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp: 
+ 1983: Đại học Tổng hợp Hà Nội.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 1/11/1984.
- Chức vụ đảm nhiệm:
+ 2012-2017: Phó Trưởng khoa.
+2008-2013: Phó BM Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Hình thức khen thưởng:
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chuyển sang Bộ môn Pháp luật từ tháng 10 năm 2014
Hưu tháng 4/2016
   
phan_ngoc_danh.jpg   8. ThS. GVC. Phan Ngọc Danh
- Ngày sinh: 13/4/1953
- Quê quán: Phù Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh.
- Địa chỉ liên hệ: TT ĐH Mỏ - Địa chất, Từ Liêm, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp
+ 1980: Đại học Mỏ - Địa chất.
+ 1988: Đại học Tổng hợp Hà Nội.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 3/1980
- Nghi huu: 2013
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
- Các công trình khoa học đã công bố:
+Tham gia biên soạn: Bài giảng Kinh tế Chính trị, Bài giảng Kinh tế học Đại cương.
+ 04 bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành.
+ Tham gia 01 đề tài cấp Bộ.
+ Chủ trì 09 đề tài NCKH cấp cơ sở.
- Hình thức khen thưởng:
+ Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.
+ Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.
+ 02 Bng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
 vu_dinh_thuyen.jpg
9. KS-CN. GV. Vũ Đình Thuyến
- Ngày sinh: 26/7/1954.
- Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An.
- Địa chỉ liên hệ: C32-TT12, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Năm/ Trường tốt nghiệp:
+ 1980:  Đại học Mỏ - Địa chất.
- Ngày về Khoa/Bộ môn: 6/1981
- Nghi huu: 2014
- Chức vụ đảm nhiệm tại đơn vị: Giảng viên.
- Hình thức khen thưởng:
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Đào tạo

Nghiên cứu khoa học:

  + Thành tích: Tham gia 2 đề tài cấp nhà nước; chủ trì 9 đề tài cấp bộ, tham gia hàng chục đề tài cấp bộ khác; đã thực hiện trên 30 đề tài cấp trường; đăng trên 30 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành; hàng chục Báo cáo khoa học tại các Hội nghị Khoa học trong và ngoài Trường.
  + Hướng nghiên cứu:
  - Sự phát triển của hình thái Kinh tế - Xã hội

- Kinh tế thị trường, Kinh tế thị trường định hướng XHCN
  - Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  - Giáo dục nhân cách cho Sinh viên
  - Nghiên cứu và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
  - Đổi mới phương pháp giảng dạy
.....

Khen thưởng:
+ Tập thể: Nhiều Bằng khen Bộ Giáo dục Đào tạo.
+ Cá nhân: 01 Huân chương Lao động Hạng Ba; 02 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Nhiều bằng khen cấp Bộ và tương đương...

+ Cá nhân: 01 Bằng khen cấp Bộ, năm học 2014-2015